Екскур­сія Хо­ло­дним Яром ко­штує від 450 гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - РЕПОРТАЖ -

В ур­очи­щі Хо­ло­дний Яр Кам’ян­сько­го ра­йо­ну Чер­ка­ської обла­сті роз­та­шо­ва­на єди­на по­пу­ля­ція під­сні­жни­ка склад­ча­сто­го, що ро­сте на рів­ни­ні. По­ди­ви­ти­ся на йо­го цві­ті­н­ня при­їжджа­ють ту­ри­сти з усі­єї Укра­ї­ни. Дру­гий най­ближ­чий аре­ал — у Крим­ських го­рах. На те­ри­то­рії ур­очи­ща ро­стуть близь­ко 150 ви­дів ро­слин, гні­здя­ться 140 ви­дів пта­хів, 10 із них за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни. Най­ближ­чий го­тель — за 7 км у се­ли­щі Бу­да Чи­ги­рин­сько­го ра­йо­ну. Но­чів­ля там ко­штує 600 грн. Мо­жна зу­пи­ни­тись у мі­сце­вих, що зда­ють кім­на­ти. В ін­тер­не­ті про­по­ну­ють екс­кур­сій­ні ту­ри до Хо­ло­дно­го Яру. По­пу­ляр­ні мар­шру­ти ”Чи­ги­рин — Су­бо­тів — Хо­ло­дний Яр” та ”Ме­две­дів­ка — Мель­ни­ки — Ів­ків­ці — Бу­да”. Ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють по­ка­за­ти мі­сця си­ли, мо­на­сти­рі, во­до­спа­ди-дже­ре­ла та істо­ри­чні об’єкти, не­ймо­вір­ні пей­за­жі. У гру­пи на­би­ра­ють по 7–10 осіб. Екскур­сія ко­штує від 450 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.