Нар­деп Дей­дей роз­лу­чив­ся і за­ру­чив­ся

Gazeta po-ukrainsky - - РОЗЛУЧЕННЯ - Сві­тла­на КОРЖЕНКО

— Со сво­ей быв­шей су­пру­гой я не жи­ву уже пол­го­да. Это было на­ше обо­ю­дное ре­ше­ние, — ка­же де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди від ”На­ро­дно­го фрон­ту” 30-рі­чний Єв­ген ДЕЙ­ДЕЙ. Пе­чер­ський рай­суд сто­ли­ці ро­зі­рвав йо­го шлюб із ре­сто­ра­то­ром Ін­гою Хар­чен­ко.

Єв­ген та Ін­га по­бра­ли­ся в жов­тні 2010-го. Ді­тей не ма­ли.

— Трі­щи­ну їхнє по­дру­жнє жи­т­тя да­ло ми­ну­ло­го лі­та, — роз­по­від­а­ють в ото­чен­ні ко­ли­шньо­го по­друж­жя. — Же­ня ка­же, що во­ни ра­зом прийня­ли рі­ше­н­ня роз­лу­чи­ти­ся. Та Ін­га не раз на­тя­ка­ла, що при­чи­ною ста­ла ін­ша жін­ка.

Са­ма ви­хо­вує 3-рі­чно­го си­на

Пі­сля роз­лу­че­н­ня Єв­ген Дей­дей за­ру­чив­ся з ки­ян­кою Да­ри­ною Ле­дов­ських, 27 ро­ків. Во­на — пле­мін­ни­ця йо­го ко­ле­ги по пар­ла­мент­ській фра­кції Оле­ни Ле­дов­ських. Са­ма ви­хо­вує 3-рі­чно­го си­на.

— С Же­ней мы встре­ча­ем­ся не­сколь­ко ме­ся­цев и я без­ум­но его лю­блю, — го­во­рить Да­ри­на. — О его быв­шей су­пру­ге я ни­че­го не знаю, по­сколь­ку он жил один. Я очень це­ню се­мью, и ни­ко­гда не ста­ла бы ра­зру­шать чу­жую.

Єв­ген Дей­дей на­ро­див­ся в мі­сті Ре­ні на Оде­щи­ні. Пра­цю­вав юри­стом. 2014-го пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті став на­ро­дним де­пу­та­том. За два ро­ки ро­бо­ти в пар­ла­мен­ті Дей­дей на­був у спіль­ну вла­сність із то­ді­шньою дру­жи­ною по­над 6 млн грн, за да­ни­ми Ген­про­ку­ра­ту­ри. Су­ма більш як уче­тве­ро пе­ре­ви­щи­ла су­ку­пний до­хід їхньої ро­ди­ни. Дей­дея хо­ті­ли при­тяг­ти до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за пі­до­зрою в не­за­кон­но­му зба­га­чен­ні. Та Вер­хов­на Ра­да не да­ла на це зго­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.