Ві­та­лій Ки­ри­люк роз­бив­ся на кра­де­но­му ав­то­мо­бі­лі

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Юрій СТРИГУН

11 кві­тня в се­лі По­та­ші Мань­ків­сько­го ра­йо­ну на Чер­ка­щи­ні по­хо­ва­ли 30-рі­чно­го Ві­та­лія КИРИЛЮКА. За чо­ти­ри дні до цьо­го чо­ло­вік ви­крав ав­то­мо­біль одно­сель­ця Ми­хай­ла ЯНКОВЕНКА, 80 ро­ків. На ве­ли­кій швид­ко­сті ви­ле­тів із тра­си і врі­зав­ся у де­ре­во. Ма­ши­ну ро­зір­ва­ло нав­піл. Ки­ри­люк за­ги­нув на мі­сці.

— Дід Ян­ко­вен­ко жи­ве сам, — го­во­рить ді­ло­вод По­та­ської сіль­ра­ди Ка­те­ри­на Кіт. — Йо­го дру­жи­на вмер­ла кіль­ка ро­ків то­му, син ме­шкав окре­мо. Дід хо­дить по­га­но. Ко­ли ку­дись тре­ба, то їде ста­рою ”Ла­дою”. У су­бо­ту зі­брав­ся на ба­зар. До­ро­гою зу­пи­нив­ся бі­ля ма­га­зи­ну. Клю­чі ли­шив у ма­ши­ні, а сам за­йшов усе­ре­ди­ну. Ко­ли по­вер­нув­ся, по­ба­чив, що хтось ті­кає на йо­го ав­то. Лю­ди по­дзво­ни­ли в по­лі­цію. Ті швид­ко зна­йшли ”Ла­ду”.

Осо­бу за­ги­бло­го по­лі­цей­ські вста­но­ви­ли за три дні. На мо­мент ава­рії Ві­та­лій Ки­ри­люк був п’яний, по­ка­за­ла ек­спер­ти­за.

— Ві­та­лій жив у лі­сни­цтві за 2 кі­ло­ме­три від на­шо­го се­ла, — ка­же Ка­те­ри­на Кіт. — Ні­де не пра­цю­вав. Бу­ва­ло, ви­пи­вав. По­хо­ва­ли йо­го ма­ти й се­стра. Ра­ні­ше він мав жін­ку й ди­ти­ну. Та де во­ни за­раз, не знаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.