У Ана­то­лія Оси­ньо­го не бу­ло сім”ї

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Сві­тла­на КОРЖЕНКО

В охо­рон­ця оде­сько­го рин­ку ”Мер­ку­рій” 59-рі­чно­го Ана­то­лія ОСИ­НЬО­ГО став­ся ін­сульт, ко­ли ніс сво­го пса Ша­ри­ка до ве­те­ри­на­ра. По­мер у лі­кар­ні за до­бу.

— Се­мьи в Ана­то­лия Се­ме­но­ви­ча не было, — роз­по­від­ає мі­сце­ва зоо­за­хи­сни­ця Юлія Джу­лі­ан, 48 ро­ків. — Він жив у ва­гон­чи­ку на те­ри­то­рії ба­за­ру. Мав пса Ша­ри­ка. На по­ча­тку кві­тня невідомі отру­ї­ли йо­го. За якийсь час у со­ба­ки по­ча­ли­ся кон­вуль­сії. Ана­то­лій Се­ме­но­вич узяв йо­го на ру­ки й по­біг у ве­те­ри­нар­ну клі­ні­ку. До­ро­гою чо­ло­ві­ко­ві ста­ло зле. Він схи­лив­ся на ого­ро­жу, а по­тім упав. Пе­ре­хо­жі ви­кли­ка­ли ”швид­ку”. У лі­кар­ню Ана­то­лія Се­ме­но­ви­ча при­ве­зли не­при­том­ним. Ска­за­ли, що в ньо­го став­ся ін­сульт. Вря­ту­ва­ти не змо­гли.

Ана­то­лій Оси­ній ра­ні­ше пра­цю­вав на бу­дів­ни­цтві. 10 ро­ків то­му отри­мав трав­му. З то­го ча­су був ва­хте­ром та охо­рон­цем. На рин­ку ”Мер­ку­рій” ро­бив остан­ні два ро­ки. Весь цей час ра­зом із ним жив Ша­рик.

Пі­сля отру­є­н­ня пес три дні про­вів у ве­те­ри­нар­ній клі­ні­ці. Йо­го лі­ку­ва­н­ня опла­ти­ли во­лон­те­ри. За­раз Ша­рик пе­ре­бу­ває в оде­сько­му при­тул­ку для тва­рин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.