КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ -

14 кві­тня спра­ви­ли дев’яти­ни за ди­тя­чою пи­сьмен­ни­цею Іри­ною То­кма­ко­вою з Мо­скви, Ро­сія. За мі­сяць до смер­ті від­свя­тку­ва­ла 89-річ­чя. Пе­ре­кла­да­ла вір­ші та про­зу зі швед­ської й ан­глій­ської. 1962 ро­ку ви­да­ла свою пер­шу по­е­ти­чну збір­ку для ді­тей ”Де­ре­ва”. Пи­са­ла вір­ші, каз­ки та п’єси. Усьо­го опу­блі­ку­ва­ла по­над 20 кни­жок. Сім ро­ків то­му Іри­на Пе­трів­на по­хо­ва­ли чо­ло­ві­ка й єди­но­го си­на. До остан­ніх днів її до­гля­да­ла ону­ка Лі­дія. Гру­зин­ська актри­са Лей­ла Аба­ши­дзе по­мер­ла у Гру­зії на 89-му ро­ці. Остан­ній мі­сяць про­ве­ла в лі­кар­ні. Впер­ше зня­ла­ся в кі­но 8-рі­чною. Від­то­ді зі­гра­ла в по­над 30 філь­мах. Най­ві­до­мі­ші: ”Баб­ка”, ”Зу­стріч з ми­ну­лим” та ”Скал­ка”. 1981-го ви­сту­пи­ла ре­жи­се­ром ко­ме­дії ”Ти­фліс–Па­риж і на­зад”. — На­ша жизнь — ко­ро­ткая про­гул­ка пе­ред ве­чным сном. Не по­ни­маю лю­дей, ко­то­рые не це­нят ка­ждую ми­ну­ту. Я про­шла тя­же­лую жизнь, и у ме­ня было по­сто­ян­ное же­ла­ние быть сча­стли­вой, — ка­за­ла Лей­ла Аба­ши­дзе. Актри­са одру­же­на не бу­ла. Ді­тей не ма­ла. Два ро­ки бо­ро­ла­ся з ра­ком ро­сій­ська актри­са Ан­же­лі­ка Вол­чко­ва. По­мер­ла в ніч на 8 кві­тня на 48-му ро­ці. — В мар­те Ан­же­ли­ка на­пи­са­ла мне, что все на­ла­ди­тся, и по­ста­ви­ла в кон­це три смай­ли­ка. Не ду­ма­ла, что это наш по­сле­дний ра­зго­вор, — ка­же по­дру­га Ма­ри­на Зель­цер. Із 1995 ро­ку жін­ка бу­ла актри­сою мо­сков­сько­го те­а­тру ”Шко­ла су­ча­сної п’єси”. Во­стан­нє ви­йшла на сце­ну 2017-го у гру­дні. Ви­ко­на­ла го­лов­ну роль у спе­кта­клі ”Ши­нель/ Паль­то” за тво­ра­ми Ми­ко­ли Го­го­ля. Зня­ла­ся в се­рі­а­лах ”По­вер­не­н­ня Му­хта­ра”, ”Хо­ло­стя­ки” та ”Гро­мо­ви”. Ан­же­лі­ка Во­ло­чко­ва бу­ла за­мі­жня за бі­зне­сме­ном Іго­рем Вдо­ві­ним. У неї за­ли­ши­ла­ся донь­ка 16-рі­чна Ана­ста­сія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.