Оле­ксан­дра Ту­рян­ська ля­гла спа­ти й не про­ки­ну­ла­ся

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - С. К.

Спра­ви­ли со­ро­ко­ви­ни за му­зи­ко­знав­цем 77-рі­чною Оле­ксан­дрою ТУРЯНСЬКОЮ з Іва­но-Фран­ків­ська. У ніч про­ти 1 бе­ре­зня в неї став­ся ін­фаркт.

— Ко­ли роз­мов­ля­ли з Оле­ксан­дрою Мар’янів­ною про смерть, во­на ка­за­ла: ”Мо­лю Бо­га, щоб мій від­хід був швид­кий і без­бо­лі­сний”. Все­ви­шній по­чув її про­ха­н­ня. Во­на ля­гла спа­ти й не про­ки­ну­ла­ся, — ка­же ко­ле­га Юрій Ка­чмар, 75 ро­ків.

Оле­ксан­дра Ту­рян­ська пра­цю­ва­ла ви­кла­да­чем Іва­но-Фран­ків­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща ім. Де­ни­са Сі­чин­сько­го. До­слі­джу­ва­ла на­ро­дні тра­ди­ції Га­ли­чи­ни, зби­ра­ла фоль­клор.

— Оле­ксан­дра Мар’янів­на бу­ла хра­ни­те­лем твор­чої спад­щи­ни ком­по­зи­то­ра Де­ни­са Сі­чин­сько­го, — го­во­рить пі­а­ніс­тка Оле­ксан­дра Шу­тко. — За до­по­мо­гою Лю­бо­ми­ра Гу­за­ра во­на від­шу­ка­ла у Фран­ції пар­ти­ту­ру опе­ри Сі­чин­сько­го ”Ро­ксо­ля­на”. На­ма­га­ла­ся вмо­ви­ти на­ших ре­жи­се­рів по­ста­ви­ти її в укра­їн­ських те­а­трах, але мар­но. Ми­ну­ло­го ро­ку від­да­ла її до Ки­їв­ської кон­сер­ва­то­рії. Ка­за­ла: ”Не хо­чу, щоб у ме­не вдо­ма при­па­да­ла пи­лом. А так є на­дія, що змо­жу по­ба­чи­ти її на сце­ні”. Та за її жи­т­тя цю опе­ру так і не по­ста­ви­ли.

Жін­ка бу­ла за­мі­жня за хо­ри­стом Ми­хай­лом Ту­рян­ським. По­мер 2012 ро­ку. По­ряд із йо­го мо­ги­лою за­ли­ши­ла мі­сце для се­бе.

Оле­ксан­дру Ту­рян­ську по­хо­ва­ли на кла­до­ви­щі в Іва­но-Фран­ків­ську по­ряд із чо­ло­ві­ком. Він по­мер 2012 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.