Ві­ктор По­го­дін за два місяці схуд на 35 кі­ло­гра­мів

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Лі­лія ШПОТЕНКО

Во­лон­тер Ві­ктор ПО­ГО­ДІН по­мер від ра­ку пе­чін­ки на 55-му ро­ці. По­хо­ва­ли йо­го 9 кві­тня на Та­ї­ров­сько­му цвин­та­рі в Оде­сі. На похо­ро­ни при­йшли 250 лю­дей.

— Хво­ро­бу у Ві­кто­ра ви­яви­ли в лю­то­му, — ка­же по­дру­га, во­лон­тер На­та­лія Бо­га­чен­ко, 42 ро­ки. — Два ти­жні він під­лі­ку­вав­ся у го­спі­та­лі й по­їхав до­до­му. Там ра­пто­во по­ча­ла­ся шлун­ко­ва кро­во­те­ча. Лі­ка­рі ви­яви­ли не­о­пе­ра­бель­ну пу­хли­ну. За цей час він утра­тив 35 кі­ло­гра­мів ва­ги.

Ві­ктор По­го­дін за­ймав­ся бу­дів­ни­цтвом. Мав кіль­ка бри­гад. Став во­лон­те­ром 2014 ро­ку. У зо­ну АТО їздив 39 ра­зів.

— На по­зи­ції зав­жди віз мі­дії, кре­ве­тки, та­ран­ку й мі­сце­ві сма­ко­ли­ки з При­во­зу. Хо­тів, щоб хло­пці від­чу­ли — при­їха­ла Оде­са, — роз­по­від­ає На­та­лія Бо­га­чен­ко. — Був не­тер­пи­мий до не­до­лі­ків ін­ших. Якщо лю­ди­на не по­до­ба­ла­ся, не спіл­ку­вав­ся з нею.

Чо­ло­вік був роз­лу­че­ний. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся ма­ти, син і донь­ка. З ді­тьми по­стій­них сто­сун­ків не під­три­му­вав.

Ві­ктор По­го­дін мав кіль­ка бу­ді­вель­них бри­гад. 2014 ро­ку став во­лон­те­ром. У зо­ну АТО їздив 39 ра­зів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.