Оле­сю Поп зна­йшли мер­твою у ван­ній кім­на­ті

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Сві­тла­на КОРЖЕНКО

У се­ли­щі Бу­шти­но Тя­чів­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті по­про­ща­ли­ся з Оле­сею ПОП, 19 ро­ків. Нав­ча­ла­ся на тре­тьо­му кур­сі фа­куль­те­ту сто­ма­то­ло­гії Іва­но-Фран­ків­сько­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту. 3 кві­тня її зна­йшли мер­твою у ван­ній кім­на­ті гур­то­жи­тку.

— Оле­ська ні­ко­ли не скар­жи­ла­ся на здо­ров’я. Во­на гар­но вчи­ла­ся, за­йма­ла­ся спор­том, — роз­по­від­ає одно­гру­пни­ця 19-рі­чна Те­тя­на. Прі­зви­ще про­сить не вка­зу­ва­ти. — У день смер­ті бу­ла на па­рах. Пі­сля то­го за­йма­ла­ся в спорт­за­лі. Ко­ли по­вер­ну­ла­ся в гур­то­жи­ток, пі­шла до ван­ної кім­на­ти. За кіль­ка го­дин її зна­йшли мер­твою. Роз­тин по­ка­зав, що в неї ра­пто­во зу­пи­ни­ло­ся сер­це.

Оле­ся Поп — єди­на ди­ти­на в ба­тьків. Лю­би­ла ви­ши­ва­ти, пи­са­ла вір­ші. Влі­тку зби­ра­ла­ся одру­жи­ти­ся.

— Во­на бу­ла до­бра і чуй­на, — ка­же Те­тя­на. — Жи­ла на по­зи­ти­ві, на цю хви­лю вмі­ла на­ла­шту­ва­ти й ін­ших. Ко­ли ста­ва­ли­ся якісь не­га­ра­зди, ка­за­ла: ”За чор­ною сму­гою зав­жди бу­де бі­ла”. Кіль­ка мі­ся­ців то­му ко­ха­ний освід­чив­ся Оле­сі. Ве­сі­л­ля пла­ну­ва­ли на лі­то. Ви­рі­шу­ва­ли, як свя­тку­ва­ти­муть, скла­да­ли спи­сок го­стей. Оле­ся мрі­я­ла про бі­лу су­кню. У та­кій її по­хо­ва­ли.

Оле­ся Поп нав­ча­ла­ся на сто­ма­то­ло­га. Влі­тку зби­ра­ла­ся від­гу­ля­ти ве­сі­л­ля

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.