Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту в Укра­ї­ні біль­ше не існує

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - С.Д.

— Із 11 жов­тня ар­хі­є­ре­я­ми Кон­стан­ти­но­поль­ської цер­кви є не ли­ше єпис­ко­пи, які на­ле­жа­ли до Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту й Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної цер­кви, а й свя­ще­ни­ки Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту в Укра­ї­ні, — ка­же пред­став­ник Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту при Все­сві­тній ра­ді цер­ков, ар­хі­єпис­коп Іов Тель­мі­ський ви­дан­ню ”Бі-Бі-Сі”.

У жов­тні Кон­стан­ти­но­поль­ський па­трі­ар­хат роз­по­чав на­да­н­ня Пра­во­слав­ній цер­кві Укра­ї­ни ав­то­ке­фа­лії. Тоб­то ста­ту­су по­мі­сної — са­мо­ке­ро­ва­ної, не­за­ле­жної ча­сти­ни Все­лен­сько­го пра­во­слав’я. До­ку­мент, що йо­го під­твер­джує — то­мос — Ки­їв отри­має пі­сля обра­н­ня пред­сто­я­те­ля об’єд­на­ної цер­кви.

— Кон­стан­ти­но­поль­ський па­трі­ар­хат ска­су­вав си­н­одаль­ний акт 1686 ро­ку. Адмі­ні­стра­ція Мо­сков­ською цер­квою Ки­їв­ської ми­тро­по­лії і всіх єпар­хій в Укра­ї­ні ска­со­ва­на, — по­яснює Іов Тель­мі­ський. — Із ка­но­ні­чної то­чки зо­ру це озна­чає, що сьо­го­дні в Укра­ї­ні Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту біль­ше не існує. Всі ар­хі­є­реї кра­ї­ни є ар­хі­є­ре­я­ми Все­лен­сько­го пре­сто­лу. По­вин­ні че­ка­ти йо­го ди­ре­кти­ву що­до сво­єї по- даль­шої ді­яль­но­сті пі­сля на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії Пра­во­слав­ній цер­кві в Укра­ї­ні. Всі во­ни ма­ють рів­ні пра­ва бра­ти участь у об’єд­нав­чо­му со­бо­рі.

За ка­но­на­ми цер­кви, на те­ри­то­рії одні­єї дер­жа­ви має бу­ти тіль­ки одна пра­во­слав­на цер­ква. Во­на має об’єд­ну­ва­ти всіх. Хто не за­хо­че укра­їн­ської ав­то­ке­фа­лії, не змо­же за­ли­ши­ти­ся як ро­сій­ський ек­зар­хат або не­ві­до­мо хто. Це ан­ти­ка­но­ні­чно.

Є та­ка гре­цька при­каз­ка: час — най­кра­щий лі­кар. Ціль — ви­лі­ку­ва­ти роз­кол, який існу­вав про­тя­гом 30 ро­ків в Укра­ї­ні. Ко­ли ви хво­рі­є­те і йде­те до лі­ка­ря, він не зці­лить вас мо­мен­таль­но. Лі­ку­ва­н­ня мо­же три­ва­ти ти­жні, мі­ся­ці, на­віть ро­ки. Ми за­раз у про­це­сі об’єд­на­н­ня укра­їн­сько­го пра­во­слав’я. Скіль­ки ча­су це займе — ві­до­мо тіль­ки Бо­гу.

Но­ва цер­ква на­зи­ва­ти­ме­ться ”Пра­во­слав­на цер­ква в Укра­ї­ні”, а не Укра­їн­ська пра­во­слав­на. Бо на­ле­жить Хри­сту, а не якійсь на­ції чи дер­жа­ві.

Ба­га­то лю­дей в Укра­ї­ні по­стра­жда­ли від вій­ни на Дон­ба­сі. Че­рез агре­сію Ро­сії та по­лі­ти­ку РПЦ не зна­хо­дять со­бі мі­сця в цер­кві Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. До нас пи­са­ли лю­ди: ”На­ша со­вість не до­зво­ляє нам від­ві­ду­ва­ти ці хра­ми, ко­ли ми ба­чи­мо, що від­бу­ва­є­ться в на­шій дер­жа­ві”.

Всі ар­хі­є­реї кра­ї­ни є ар­хі­є­ре­я­ми Все­лен­сько­го пре­сто­лу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.