Про­тя­гом жов­тня у вій­ні на Дон­ба­сі за­ги­ну­ли 11 во­ї­нів

ПРО­ТЯ­ГОМ ЖОВ­ТНЯ В БОЮ УКРА­Ї­НА ВТРАТИЛА 11 ВО­Ї­НІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Пі­дго­ту­ва­ла Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

Пу­блі­ку­є­мо по­і­мен­ний спи­сок по­ле­глих у жов­тні за­хи­сни­ків Укра­ї­ни. Нам ві­до­мо про смерть 22 бій­ців. 11 — бо­йо­ві втра­ти. Ін­фор­ма­ція про де­яких — не­пов­на.

Най­мо­лод­шій із за­ги­блих у бою бу­ло 19, най­стар­шо­му — 47. Чо­ти­рьох бій­ців Укра­ї­на втратила 10 жов­тня — най­біль­ше за до­бу. 9 жов­тня бу­ло най­біль­ше об­стрі­лів — 39.

По­ра­не­н­ня отри­мав 41 за­хи­сник Укра­ї­ни.

1, 3, 7, 11, 13, 18, 22, 25 жов­тня обі­йшло­ся без втрат, за да­ни­ми шта­бу Опе­ра­ції об’єд­на­них сил.

Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська по­ру­шу­ва­ли ре­жим ти­ші 672 ра­зи.

Бо­йо­ві втра­ти 2 жов­тня Оле­ксій ”Скіф” Вло­дар­ський, 36 ро­ків, із се­ла Гра­ні­тне Ма­лин­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті. За­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра по­бли­зу се­ли­ща Крим­ське Но­во­ай­дар­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні. Бо­єць 24-го ба­таль­йо­ну ”Ай­дар” 53-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. Во­ю­вав по­над два ро­ки. За­ли­ши­ли­ся се­стра та брат.

9 жов­тня

Юрій ”Хом’як” Фе­шко, 24 ро­ки, із се­ла Оле­нів­ка Ма­гда­ли­нів­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. За­ги­нув від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня гру­дної клі­тки на Сві­тло­дар­ській ду­зі в До­не­цькій об- ла­сті. Ко­ман­дир бо­йо­вої ма­ши­ни пі­хо­ти у 72-й бри­га­ді ім. Чор­них За­по­рож­ців. Пі­сля стро­ко­вої слу­жби 2016-го під­пи­сав кон­тракт на слу­жбу. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки, брат і на­ре­че­на.

10 жов­тня

Оле­ся Ба­кла­но­ва, 19 ро­ків, із се­ла Ка­ра­ван-Со­лод­кий Мар­ків­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. За­ги­ну­ла від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня на по­зи­ції ша­хти ”Бу­тів­ка”. Сто­я­ла на по­сту, ко­ли в неї по­ці­лив снай­пер. З по­ча­тком вій­ни очо­ли­ла у сво­їй шко­лі во­лон­тер­ський рух із пле­ті­н­ня ма­ску­валь­них сі­ток для фрон­ту. У 18 ро­ків під­пи­са­ла кон­тракт із 92-ю ме­ха­ні­зо­ва­ною бри­га­дою. — Ле­ся бу­ла ду­же бо­йо­вою, — роз­по­від­ає В’яче­слав, ко­ман­дир Ба­кла­но­вої. — Ко­ли спи­та- ли: мо­же, ти бу­деш з дів­ча­та­ми в ти­лу на зв’яз­ку си­ді­ти, від­по­ві­ла: ”Ні, я хо­чу во­ю­ва­ти”. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки і брат.

Сер­гій Дро­нов, 20 ро­ків, із мі­ста Чи­ги­рин Чер­ка­ської обла­сті. Пі­ді­рвав­ся на ви­бу­хо­во­му при­строї не­по­да­лік се­ла Гра­ні­тне Вол­но­ва­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні. Був сол­да­том у 138-й ра­діо­те­хні­чній бри­га­ді. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки.

Ро­ман Ма­гас, 27 ро­ків, із се­ла Ба­ня Ли­со­ви­цька Стрий­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті. Пі­ді­рвав­ся на ви­бу­хо­во­му при­строї не­по­да­лік се­ла Гра­ні­тне Вол­но­ва­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні. Слу­жив у По­ві­тря­них си­лах із 2015 ро­ку. На Дон­ба­сі во­ю­вав у скла­ді 128-ї гір­сько-штур­мо­вої За­кар­пат­ської бри­га­ди. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки, дру­жи­на і двоє ді­тей.

Пав­ло Сто­я­нов­ський, 29 ро­ків, із Ма­рі­у­по­ля До­не­цької обла­сті. За­ги­нув на під­сту­пах до ху­то­ра Віль­ний По­па­снян­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні. Пі­сля за­кін­че­н­ня про­фе­сій­но­го учи­ли­ща пра­цю­вав за фа­хом — сан­те­хні­ком. У жов­тні 2016 ро­ку під­пи­сав кон­тракт із 14-ю ме­ха­ні­зо­ва­ною бри­га­дою. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки.

15 жов­тня

Ан­тон Мо­спан, 26 ро­ків, із Чер­кас. За­ги­нув від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня у го­ло­ву по­бли­зу се­ла Крим­ське Но­во­ай­дар­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Стар­ший сер­жант 8-го ба­таль­йо­ну 10-ї гір­сько-штур­мо­вої бри­га­ди. Слу­жив за кон­тра­ктом із 2015 ро­ку. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки і брат.

16 жов­тня

Ан­дрій Бой­ко, 20 ро­ків, із Лу­бен Пол­тав­ської обла­сті за­ги­нув від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня в го­ло­ву не­по­да­лік Мар’їн­ки До­не­цької обла­сті. До ар­мії за­кін­чив Лу­бен­ський фі­нан­со­во-еко­но­мі­чний ко­ледж Пол­тав­ської дер­жав­ної аграр­ної ака­де­мії. Слу­жив за кон­тра­ктом із лю­то­го 2017-го у мі­но­ме­тній ба­та­реї 1-ї тан­ко­вої бри­га­ди. За­ли­ши­ла­ся ма­ти.

Пав­ло Бі­лік, 38 ро­ків, із се­ла Ко­сти­ча­ни Но­во­се­ли­цько­го ра­йо­ну Чер­ні­ве­цької обла­сті. Жив у се­ли­щі То­ма­шпіль на Він­нич­чи­ні. Сол­дат 28-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. За­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра не­по­да­лік Мар’їн­ки До­не­цької обла­сті. Слу­жив за кон­тра­ктом із жов­тня 2017 ро­ку. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки й 15-рі­чна донь­ка.

23 жов­тня

Оле­ксандр Ур, 33 ро­ки, із се­ла Есень Ужго­род­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті. За­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра в ра­йо­ні Вол­но­ва­хи До­не­цької обла­сті. Етні­чний уго­рець. Стар­ший сол­дат 15-го ба­таль­йо­ну 128-ї гір­сько-штур­мо­вої За­кар­пат­ської бри­га­ди. До вій­ни пра­цю­вав бу­ді­вель­ни­ком. Три ро­ки то­му — єди­ний зі сво­го угор­сько­го се­ла — пі­шов на слу­жбу. Остан­ній рік жив у За­по­ріж­жі. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на й 12-мі­ся­чна донь­ка.

27 жов­тня

Дми­тро Да­рій, 47 ро­ків, із се­ла Сер­гії Пу­тиль­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­ве­цької обла­сті. За­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра по­бли­зу се­ли­ща Крим­ське Но­во­ай­дар­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Трьо­ма дня­ми ра­ні­ше йо­му ви­пов­ни­ло­ся 47 ро­ків. Сол­дат 8-го ба­таль­йо­ну 10-ї гір­сько-штур­мо­вої бри­га­ди. Уча­сник Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Мо­бі­лі­зо­ва­ний до вій­ська у пер­шій хви­лі. Во­ю­вав із жов­тня 2014-го. — Ма­мі до­сі не ска­за­ли, що син за­ги­нув — у неї про­бле­ми з сер­цем, — ка­же бо­єць бри­га­ди Гліб Ба­біч, 50 ро­ків. — Во­на — у бу­дин­ку для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку.

Не­бо­йо­ві втра­ти 4 жов­тня Оле­ксандр Ятчен­ко, 36 ро­ків, із се­ли­ща Зай­це­ве Ба­хмут­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті. По­мер у зо­ні Опе­ра­ції об’єд­на­них сил. Об­ста­ви­ни не уто­чне­ні. Сол­дат 53-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. За­ли­ши­ли­ся ма­ти.

Сто­я­ла на по­сту, ко­ли в неї по­ці­лив снай­пер Лі­так упав по­бли­зу се­ла

8 жов­тня Дми­тро Мель­ник, 51 рік, із се­ла Іва­нів­ка Ве­ли­ко­пи­са­рів­сько­го ра­йо­ну Сум­ської обла­сті. По­мер від ін­фар­кту, дві­чі був у ко­мі. Уча­сник АТО, ка­пі­тан у 95-й де­сан­тно-штур­мо­вій бри­га­ді. За­ли­ши­ла­ся дру­жи­на.

12 жов­тня

Ан­дрій Кор­на, 27 ро­ків, із мі­ста Хо­рол Пол­тав­ської обла­сті. Пі­ді­рвав­ся на ви­бу­хо­во­му при­строї по­бли­зу се­ли­ща Зай­це­ве на До­неч­чи­ні. Сер­жант 3-го ба­таль­йо­ну 72-ї бри­га­ди ім. Чор­них За­по­рож­ців. Кон­тракт на слу­жбу під­пи­сав у гру­дні 2016-го. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки і брат.

16 жов­тня

Іван Пе­трен­ко, 46 ро­ків, з Ума­ні Чер­ка­ської обла­сті. За­ги­нув під час ви­ко­на­н­ня по­льо­ту ви­ни­щу­ва­ча Су-27 у рам­ках між­на­ро­дних на­вчань ”Чи­сте не­бо”. Лі­так упав по­бли­зу се­ла Ула­нів Хміль­ни­цько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні. Пол­ков­ник, льо­тчик 1-го кла­су, на­чаль­ник авіа­ції опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня ”Схід”. Уча­сник АТО. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на і донь­ка.

24 жов­тня

Оле­ксандр Ко­тяш, 26 ро­ків, із се­ла За­луж­жя Ду­бро­ви­цько­го ра­йо­ну Рів­нен­ської обла­сті. За- ги­нув від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня в зо­ні ООС, об­ста­ви­ни не уто­чне­ні. Стар­ший сер­жант Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби. Слу­жив за кон­тра­ктом із 2013 ро­ку. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки і двоє бра­тів.

26 жов­тня Олег ”Фо­ма” Фо­мін, 27 ро­ків, із се­ла Уля­нів­ка Оле­ксан­дрій­сько­го ра­йо­ну Кі­ро­во­град­ської обла­сті. По­мер у го­спі­та­лі пі­сля три­ва­ло­го лі­ку­ва­н­ня трав­ми ший­но­го від­ді­лу хреб­та, яку отри­мав вна­слі­док не­ща­сно­го ви­пад­ку на Дон­ба­сі у сер­пні 2017-го. Ку­ле­ме­тник 92-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. На фронт пі­шов до­бро­воль­цем. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на і дві донь­ки.

29 жов­тня Ві­та­лій Оні­щук, 42 ро­ки, із мі­ста Ли­по­вець Він­ни­цької обла­сті. За­ги­нув від ви­бу­ху боє­при­па­сів під час ре­мон­тних ро­біт у вій­сько­вій ча­сти­ні в Но­во­ай­да­рі Лу­ган­ської обла­сті. Бо­єць 59-ї мо­то­пі­хо­тної бри­га­ди. Кон­тракт на слу­жбу під­пи­сав у бе­ре­зні 2018-го. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки, дру­жи­на і дві донь­ки.

Пе­тро Ку­цин, 41 рік, із се­ла Га­ни­чі Тя­чів­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті. По­мер до­ро­гою до­до­му у від­пус­тку. Сол­дат 128-ї гір­сько-штур­мо­вої За­кар­пат­ської бри­га­ди. Кон­тракт під­пи­сав у жов­тні 2016-го. За­ли­ши­ла­ся ма­ти, брат і донь­ка.

Ві­ктор ”Дід” Ба­та­єв, 60 ро­ків, із Чер­нів­ців. Тра­гі­чно за­ги­нув, об­ста­ви­ни не уто­чне­ні. Стар­ший сер­жант, слу­жив у 7-й ро­ті 93-ї бри­га­ди ”Хо­ло­дний Яр”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.