КО­РО­ТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

До кін­ця ро­ку Укра­ї­на і Ту­реч­чи­на під­пи­шуть уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі. Про це за­явив пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. То­ва­ро­обіг між дво­ма дер­жа­ва­ми ста­но­ви­ти­ме май­же $10 млрд за про­гно­за­ми екс­пер­тів.

До 2023 ро­ку в Укра­ї­ні ре­кон­стру­ю­ють ае­ро­пор­ти у Він­ни­ці, Чер­нів­цях, Дні­прі та Му­ка­че­во­му на За­кар­пат­ті. Скіль­ки ко­штів ви­ді­лять, по­ки що не по­ві­дом­ля­ють.

У 2019–2020 ро­ках грив­ня про­дов­жить зне­ці­ню­ва­ти­ся. Осла­бне до до­ла­ру ще на 2–4 грн, за про­гно­зом аме­ри­кан­сько­го рей­тин­го­во­го агент­ства Фітч Рей­тингс. Йо­го спе­ці­а­лі­сти пе­ред­ба­ча­ють, що на­сту­пно­го ро­ку до­лар в Укра­ї­ні про­да­ва­ти­муть за 30,7 грн, 2020-го — за 32,3.

На тре­ти­ну під­ви­ща­ться зар­пла­ти по­лі­цей­ських і ря­ту­валь­ни­ків із 1 сі­чня 2019-го. Про це за­явив мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков. Мі­ні­маль­на зар­пла­та пра­ців­ни­ка дер­жав­ної слу­жби із над­зви­чай­них си­ту­а­цій ста­но­ви­ти­ме 9 тис. грн, по­лі­цей­сько­го — 9,2 тис. Та­кож дер­жа­ва ком­пен­су­ва­ти­ме пра­ців­ни­кам ви­тра­ти на орен­ду жи­тла.

120 млн грн ви­ді­лив уряд на при­дба­н­ня і до­став­ку в укра­їн­ські бі­бліо­те­ки но­вих кни­жок. Спи­сок ви­дань, які по­трі­бно за­ку­пи­ти, склав Укра­їн­ський ін­сти­тут кни­ги. За­га­лом при­дба­ли 741 книж­ку за­галь­ним на­кла­дом май­же 1,3 млн при­мір­ни­ків.

Укра­їн­ські вій­сько­ві пра­во­охо­рон­ці ві­зьмуть участь у вій­сько­вих на­вча­н­нях НАТО ”Ай­рон Вульф”, які прой­дуть у Ли­тві. За­га­лом до ма­нев­рів за­лу­чать май­же 20 дер­жав — чле­нів Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го со­ю­зу і йо­го со­ю­зни­ки.

1 млрд грн ви­ді­лять на­сту­пно­го ро­ку з дер­жав­но­го бю­дже­ту на ві­тчи­зня­ний кі­не­ма­то­граф. На ці ко­шти в кра­ї­ні зні­ма­ти­муть но­ві ху­до­жні та до­ку­мен­таль­ні філь­ми. Про це за­явив прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман. Цьо­го­річ в Укра­ї­ні відзня­ли 29 стрі­чок.

4 ли­сто­па­да в Поль­щі дво­по­вер­хо­вий укра­їн­ський ав­то­бус зі­ткнув­ся із чо­тир­ма ав­то­мо­бі­ля­ми. Пе­ре­во­зив лю­дей че­рез поль­ську те­ри­то­рію в Ні­меч­чи­ну. Трав­ми отри­ма­ли се­ме­ро осіб. Усьо­го в са­ло­ні бу­ли май­же 80 па­са­жи­рів. Їх пе­ре­са­ди­ли в ін­ший ав­то­бус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.