Свя­ще­ник їздив джи­пом по мо­ги­лах

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­на-Лі­лія КОКОРА

2 ли­сто­па­да на хар­ків­сько­му цвин­та­рі №14 джип ”То­йо­та” про­їхав­ся по мо­ги­лах. Зруй­ну­вав 10 на­д­гроб­ків. За кер­мом був на­сто­я­тель Свя­то­Оле­ксан­дрів­сько­го хра­му Ро­сій­ської пра­во­слав­ної цер­кви в Укра­ї­ні 59-рі­чний Ми­хай­ло ЛЮШУКОВ.

Свя­ще­ник був п’яний, го­во­рять оче­вид­ці.

— Пра­цю­вав на кла­до­ви­щі в май­стер­ні. По­чув гур­кіт і ви­ско­чив на ву­ли­цю. По­ба­чив, як по­за­шля­хо­вик на­їхав на мо­ги­ли, — ка­же 31-рі­чний Сер­гій Са­а­кян, пра­цює на цвин­та­рі. — Із ма­ши­ни ви­йшов отець Ми­хай­ло. П’яний. Не ро­зу­мів, що ро­бить. Про­бу­вав до­мо­ви­ти­ся з ро­бі­тни­ка­ми кла­до­ви­ща, що все від­ре­мон­тує сам. Аби не бу­ло шу­му.

По­лі­ція від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. У хра­мі по­ча­ли вла­сне роз­слі­ду­ва­н­ня.

— Отець до­бро­віль­но пі­шов на екс­пер­ти­зу, — го­во­рить про­то­і­єрей Свя­то-Оле­ксан­дрів­ської цер­кви Сер­гій Кіт, 35 ро­ків. — Має зда­ти ба­га­то ана­лі­зів. У ньо­го пі­до­зрю­ють мі­кро­ін­сульт. Ма­ту­шка ка­же, що він не пам’ятає, як усе ста­ло­ся.

Два ро­ки то­му свя­ще­ни­ка за­три­му­ва­ли за во­ді­н­ня у не­тве­ре­зо­му ста­ні.

— Ме­не по­лі­ція від­ве­зла на екс­пер­ти­зу, я не від­мов­ляв­ся. Впев­не­ний — ана­лі­зи бу­дуть чи­сті, — го­во­рить отець Ми­хай­ло. — Не впо­рав­ся з ке­ру­ва­н­ням, бо до­ро­гу ме­ні пе­ре­бі­гав не­ві­до­мий чо­ло­вік. Усі мо­ги­ли від­ре­мон­тую за свій ра­ху­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.