Олег Сен­цов на­пи­сав про своє здо­ров’я

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія ПАСІЧНИК

По­літв’язень Крем­ля 42-рі­чний Олег СЕН­ЦОВ на­пи­сав ли­ста пра­во­за­хи­сни­кам 1 ли­сто­па­да. У ньо­му роз­по­вів про стан сво­го здо­ров’я пі­сля при­пи­не­н­ня го­ло­ду­ва­н­ня.

”Ана­лі­зи, зві­сно, ще не­хо­ро­ші, але вже й не­по­га­ні, як ра­ні­ше, — пи­ше ре­жи­сер. — Ка­па­ти на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня при­пи­ни­ли, на­ре­шті. Те­пер — ді­є­та, спо­сте­ре­же­н­ня і так, та­бле­тки ін­ко­ли. То­му не хви­люй­те­ся там осо­бли­во — я ви­жив”.

Оле­га Сен­цо­ва утри­му­ють у не­за­кон­но­му ув’язнен­ні в ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му ”Бе­лый ме­дведь” ро­сій­сько­го мі­ста Ла­би­тнан­гі Тю­мен­ської обла­сті. 145 днів не вжи­вав їжі. Ви­ма­гав звіль­ни­ти всіх укра­їн­ських бран­ців із ро­сій­ських тю­рем.

Акти­ві­сти ро­сій­ської пар­тії ”Ябло­ко” на­пи­са­ли 25 жов­тня від­кри­те звер­не­н­ня до пре­зи­ден- та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на з про­ха­н­ням по­ми­лу­ва­ти Оле­га Сен­цо­ва.

1 ли­сто­па­да в Крем­лі за­яви­ли, що по­ми­лу­ва­н­ня не бу­де, до­ки по­літв’язень осо­би­сто не звер­не­ться з та­ким про­ха­н­ням.

— Від­по­від­но до по­ло­же­н­ня про по­ря­док роз­гля­ду кло­по­тань про по­ми­лу­ва­н­ня, про­це­ду­ра по­чи­на­є­ться з осо­би­сто­го про­ха­н­ня за­су­дже­но­го че­рез адмі­ні­стра­цію ви­прав­ної уста­но­ви, — ка­же Сер­гій Єсі­пов з Управ­лі­н­ня пре­зи­ден­та РФ. — Кло­по­та­н­ня з ін­ши­ми ма­те­рі­а­ла­ми на­прав­ля­ють у ко­мі­сію з пи­тань по­ми­лу­ва­н­ня на те­ри­то­рії суб’єкта РФ. Там при­йма­ють по­пе­ре­днє рі­ше­н­ня про до­ціль­ність по­ми­лу­ва­н­ня.

У пар­тії ”Ябло­ко” пе­ре­ко­на­ні: та­ка від­по­відь го­во­рить, що пре­зи­дент зні­має з се­бе від­по­від­аль­ність за рі­ше­н­ня.

У ніч на 31 жов­тня бі­ля по­соль­ства Ро­сії в Па­ри­жі не­ві­до­мі по­шко­ди­ли на­мет, уста­нов­ле­ний на під­трим­ку Оле­га Сен­цо­ва.

— На­мет по­рі­за­ли, зни­щи­ли транс­па­рант із на­пи­сом ”Сво­бо­ду Оле­го­ві Сен­цо­ву й ін­шим укра­їн­ським по­літв’язням, — роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор акції, ре­жи­сер Крі­стоф Руж­жіа. — Із зов­ні­шньо­го бо­ку на­пи­са­ли ”Смерть те­ро­ри­сто­ві Сен­цо­ву”.

У Крем­лі за­яви­ли, що по­ми­лу­ва­н­ня не бу­де

30 жов­тня по­літв’язня Єв­ге­на Па­но­ва у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Мо­скви від­ві­дав кон­сул. Оку­пан­ти на­зи­ва­ють йо­го ”ди­вер­сан­том” і за­су­ди­ли до во­сьми ро­ків ко­ло­нії 13 ли­пня 2018 ро­ку.

— Єв­ген роз­по­вів кон­су­лу, що по­чу­ва­є­ться за­до­віль­но, на умо­ви утри­ма­н­ня не скар­жив­ся. На­віть під­кре­слив, що по­рів­ня­но з тим, де йо­го три­ма­ли ра­ні­ше, має ком­фор­тні умо­ви. Же­ня по­про­сив по­тур­бу­ва­ти­ся про ма­тір і дру­жи­ну. — ка­же йо­го дво­ю­рі­дний брат Ігор Ко­те­ля­нець. — Ро­змов­ля­ли май­же го­ди­ну. Си­ді­ли по рі­зні бо­ки скля­ної пе­ре­го­род­ки й спіл­ку­ва­ли­ся че­рез те­ле­фон­ні труб­ки. За цим сте­жи­ли пра­ців­ни­ки ізо­ля­то­ра.

1 ли­сто­па­да о 19:00 бі­ля Го­лов­по­штам­ту у цен­трі Ки­є­ва по­ча­ла ви­ши­ко­ву­ва­ти­ся чер­га з охо­чих пер­ши­ми по­тра­пи­ти до ін­тер­нет-ма­га­зи­ну ”Ро­зе­тка”. Він від­крив­ся на­сту­пно­го ран­ку. Лю­ди за­йма­ли чер­гу, бо для клі­єн­тів, які че­рез ін­тер­нет за­мо­ви­ли у ма­га­зи­ні то­вар і офор­ми­ли са­мо­ви­віз, за­про­по­ну­ва­ли зниж­ки до 50% вар­то­сті. ”Ро­зе­тка” за­ймає пер­ший по­верх Го­лов­по­штам­ту. При­мі­ще­н­ня ком­па­нія орен­ду­ва­ла в Укр­по­шти на п’ять ро­ків. Вар­тість мі­ся­чної орен­ди май­же 1 млн грн. Та­кож ”Ро­зе­тка” зо­бов’яза­ла­ся зро­би­ти ре­монт у при­мі­щен­ні. Це тре­тій ма­га­зин ком­па­нії у Ки­є­ві. Два ін­ші роз­мі­ще­ні не­по­да­лік стан­цій ме­тро Кон­тра­кто­ва пло­ща і По­чай­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.