Уста­но­ви­ли пам’ятник на честь пе­ре­мо­ги над мо­ско­ви­та­ми

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Во­ло­ди­мир МУКАН

У се­лі Тра­хте­ми­рів Ка­нів­сько­го ра­йо­ну Чер­ка­ської обла­сті від­кри­ли пам’ятний знак геть­ма­но­ві Пе­тру Ко­на­ше­ви­чу-Са­гай­да­чно­му та йо­го ко­за­кам. По­дію при­уро­чи­ли до 400-лі­т­тя пе­ре­мо­ги над мо­ско­ви­та­ми.

— Це один із пер­ших пам’ятних зна­ків в Укра­ї­ні в озна­ме­ну­ва­н­ня пе­ре­мо­ги над Мо­сквою, — роз­по­від­ає 47-рі­чний Ан­дрій Кра­вець, ра­дник го­ло­ви Чер­ка­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, жур­на­ліст-кра­є­зна­вець. — У ніч на По­кро­ву 1618 ро­ку ко­за­ки під про­во­дом геть­ма­на Са­гай­да­чно­го під час спіль­но­го з по­ля­ка­ми по­хо­ду на Мо­скву за­во­ю­ва­ли низ­ку міст, про­ло­ми­ли Остро­жні во­ро­та Мо­скви і по­ча­ли ла­ма­ти Ар­бат­ські. Во­рог по­про­сив пе­ре­мир’я, дав від­куп і під­пи­сав Де­у­лін­ський до­го­вір. Від­по­від­но до ньо­го Мо­сква від­мов­ля­ла­ся від оку­по­ва­них те­ри­то­рій, вклю­чно із на­шим Чер­ні­го­вом з Сі­вер­щи­ною.

Пам’ятний знак у Тра­хте­ми­ро­ві зав­ви­шки більш ніж 4 ме­три. Спо­ру­дже­ний із мі­сце­во­го та при­ве­зе­но­го з Він­нич­чи­ни ка­ме­ню-пі­ща­ни­ку. На ньо­му ви­сі­че­ний герб Са­гай­да­чно­го. Збо­ку при­крі­пле­ні ко­ва­ні чор­ні флаг­што­ки. На одно­му — дер­жав­ний си­ньо-жов­тий пра­пор, на дру­го­му — ко­за­цький ма­ли­но­вий з бі­лим хре­стом. Скуль­птор пам’ятни­ка — Ро­ман Ту­ре­цький.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.