Ли­си­ця по­ку­са­ла 7-рі­чну Ма­ри­ну Єну

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Сві­тла­на БОНДАРЕВА

— Во­на з’яви­ла­ся в кін­ці го­ро­ду, по­бі­гла за донь­кою та її по­друж­кою і на­ки­ну­лась. У той ве­чір по­ку­са­ла ще й муж­чи­ну, — роз­по­від­ає 46-рі­чна На­та­лія ЄНА з се­ла Бі­лен­чен­ків­ське Га­дя­цько­го ра­йо­ну на Пол­тав­щи­ні.

У се­лі за­ве­ла­ся ли­си­ця, яка на­па­дає на лю­дей. 31 жов­тня вку­си­ла 7-рі­чну Ма­ри­ну Єну та Ан­дрія Ми­хай­ло­ви­ча, 40 ро­ків.

— Ма­ри­на гу­ля­ла на по­двір’ї. Пі­шла про­ве­сти по- друж­ку до ба­бу­сі, — про­дов­жує На­та­лія Єна. — Су­сід­ка по­дзво­ни­ла, що ді­ти кри­чать. Ли­си­ця по­ку­са­ла донь­ку за оби­дві но­ги. Не гли­бо­ко. Ди­ти­на пе­ре­ля­ка­ла­ся. По­ве­зли до лі­кар­ні. За­раз ро­би­мо уко­ли.

— Ли­си­цю дня­ми зно­ву ба­чи­ли, — до­дає 52-рі­чний Ва­лен­тин Єна. — Лю­ди ка­жуть, ско­рі­ше за все, хво­ра. У се­лі не мо­жна стрі­ля­ти. Тре­ба її якось ви­гна­ти звід­си.

На слю­са­ря Ан­дрія Ми­хай­ло­ви­ча ли­си­ця на­па­ла бі­ля бу­дин­ку, ко­ли ре­мон­ту­вав ав­тів­ку.

— Не­ве­ли­ка. Пі­ді­бра­ла­ся зза­ду, вку­си­ла чи дря­пну­ла. Уко­ли вже зро­би­ли. Мо­же, і ска­же­на, — го­во­рить чо­ло­вік.

Ли­си­ця на­па­ла на се­лян у Бі­лен­чен­ків­сько­му впер­ше за два ро­ки.

— Лю­ди лі­ку­ю­ться ам­бу­ла­тор­но. За­раз не ро­блять 40 уко­лів у жи­віт. Про­во­дять ще­пле­н­ня в пер­ший день уку­су, по­тім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й, — роз­по­від­ає Ан­то­ні­на Ку­зьмен- ко, по­мі­чник епі­де­міо­ло­га Га­дя­цько­го від­окрем­ле­но­го під­роз­ді­лу ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень.

Із 3 ли­сто­па­да від­кри­ло­ся по­лю­ва­н­ня на пу­шних зві­рів. Про­ве­дуть са­ні­тар­ний від­стріл ли­сиць на Пол­тав­щи­ні. Має бу­ти одна тва­ри­на на 2 га. Пе­ред цим ве­тслу­жба і ко­ри­сту­ва­чі ми­слив­ських угідь про­во­дять ва­кци­на­цію від ска­зу. Ту­шки вби­тих зві­рів зда­ють у ла­бо­ра­то­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.