Вла­да ка­рає не­за­ле­жних суд­дів, але не чі­пає ”суд­дів Май­да­ну”

НА ЗА­ХИСТ ЛАРИСИ ЦОКОЛ ЗІБРАВСЯ МІТИНГ

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ана­ста­сія ПРОКАЄВА

— Вла­да на­ма­га­є­ться при­бра­ти не­зру­чних суд­дів. Пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті при­йшли лю­ди, які не змі­ни­ли си­сте­му, а очо­ли­ли її. Чо­мусь суд­дів, які при­йма­ють рі­ше­н­ня на ко­ристь ко­ру­пціо­не­рів, не звіль­ня­ють, — го­во­рить ки­ян­ка На­та­лія БАЗИЧ, 49 ро­ків.

При­йшла до Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя у Ки­є­ві 1 ли­сто­па­да. Тут три­ває акція на під­трим­ку суд­ді Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду сто­ли­ці Лариси Цокол. Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя тим­ча­со­во від­сто­ро­ни­ла її від по­са­ди 19 жов­тня.

Ла­ри­са Цокол 2015-го роз­гля­да­ла спра­ву ко­ли­шньо­го лі­де­ра пар­тії ”Укроп” Ген­на­дія Кор­ба­на. Йо­го пі­до­зрю­ва­ли у ство­рен­ні зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня й при­вла­снен­ні дер­жав­них ко­штів. Отри­ма­ла від­від.

То­рік у гру­дні во­на від­мо­ви­ла­ся аре­шту­ва­ти Мі­хе­і­ла Са­а­ка­шві­лі й від­пу­сти­ла у за­лі су­ду. За 10 днів що­до неї від­кри­ли ди­сци­плі­нар­ну спра­ву. Її іні­ці­ю­вав член ВРП Оле­ксій Ма­ло­ва­цький, який пра­цю­вав у ви­бор­чих шта­бах Пе­тра По­ро­шен­ка і йо­го пар­тії. Зго­дом про­ти Цокол від­кри­ли ще дві спра­ви й об’єд­на­ли в одну.

На оскар­же­н­ня во­на має 30 днів. Якщо не зро­бить цьо­го — звіль­нять.

— На 39 сто­рін­ках скарг на­пи­са­но те, чим мо­жна до­рі­кну­ти будь-яко­му суд­ді. Це — дзві­но­чок до всьо­го пра­во­су­д­дя. Якщо змов­чи­те за­раз, зав­тра ко­ле­ги вас не за­хи­стять, — ка­же адво­кат 34-рі­чний Ма­сі Найєм.

— Див­но, ко­ли одра­зу три скар­ги по­да­ють троє окре­мих лю­дей. І їх роз­гля­да­ють швид­ко, — го­во­рить 30-рі­чний Ми­хай­ло ЖЕРНАКОВ, екс­перт гро­мад­ської пла­тфор­ми ”Ре­а­ні­ма­цій­ний па­кет ре­форм”.

— Це на­га­дує по­лі­ти­чне пе­ре­слі­ду­ва­н­ня. Бо у ви­пад­ках на­ба­га­то сер­йо­зні­ших скарг на суд­дів Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя не ухва­лює жорс­тких рі­шень.

Та­ке тра­пля­є­ться не впер­ше. Су­д­дя Ла­ри­са Голь­ник не по­го­ди­ла­ся за­кри­ти спра­ву про­ти ко­ру­пцій­ної схе­ми ме­ра Пол­та­ви Оле­ксан­дра Ма­мая. Її при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті й те­пер не змо­же бра­ти участь в кон­кур­сі в Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. Те са­ме із суд­дею Ві­та­лі­єм Рад­чен­ком. Він да­вав до­звіл на об­шу­ки го­ло­ви Окру­жно­го су­ду мі­ста Ки­є­ва Пав­ла Вов­ка. Си­сте­ма ка­рає не­за­ле­жних суд­дів, але не чі­пає ”суд­дів Май­да­ну”.

Це на­га­дує по­лі­ти­чне пе­ре­слі­ду­ва­н­ня

Жи­те­лі мі­ста Сі­вер­сько­до­нецьк Лу­ган­ської обла­сті отри­му­ють па­ке­ти з цукром у дво­рі ба­га­то­по­вер­хів­ки 1 ли­сто­па­да. Фо­то опу­блі­ку­ва­ла гро­ма­дян­ська ме­ре­жа ”Опо­ра”. На па­ке­тах ло­го­тип пар­тії ”Наш край” і під­пис на­ро­дно­го де­пу­та­та з гру­пи ”Во­ля на­ро­ду” Сер­гія Ша­хо­ва. У па­кун­ках по 2,5 кг цукру і ка­лен­да­рі на 2019 рік із зо­бра­же­н­ням Ша­хо­ва й де­пу­та­та Сі­вер­сько­до­не­цької мі­ської ра­ди Юрія Фур­ма­на. ”Щоб отри­ма­ти бла­го­дій­ний па­ку­нок, тре­ба бу­ло в мі­сце­во­му офі­сі по­лі­тси­ли за­пи­са­ти­ся у спи­ски і всту­пи­ти до лав пар­тії”, — пи­шуть в ”Опо­рі”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.