”Ме­двед­чук ви­ко­ну­ва­ти­ме зав­да­н­ня Крем­ля”

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - На­зар ВАЛЬЧУК

Кум пре­зи­ден­та Ро­сії, лі­дер ру­ху ”Укра­їн­ський ви­бір” 63-рі­чний Ві­ктор МЕ­ДВЕД­ЧУК став го­ло­вою по­лі­тра­ди пар­тії ”За жи­т­тя”. Йо­го обра­ли на по­за­чер­го­во­му з’їзді 4 ли­сто­па­да. Лі­де­ром ці­єї по­лі­тси­ли є на­ро­дний де­пу­тат, член фра­кції ”Опо­зи­цій­но­го бло­ку” Ва­дим Ра­бі­но­вич.

Ме­двед­чук із трав­ня 2015-го вхо­дить до кон­такт- ної гру­пи в Мін­ських пе­ре­го­во­рах із вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі. Ке­ру­вав Адмі­ні­стра­ці­єю пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми в 2002– 2005 ро­ках. У бе­ре­зні ор­га­ні­за­цію ”Укра­їн­ський ви­бір” ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко на­звав цен­тром ан­ти­укра­їн­ської про­па­ган­ди.

— Ві­ктор Ме­двед­чук на­ма­га­ти­ме­ться ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня, які ста­вить Кремль, — ка­же по­лі­то­лог 30-рі­чний Ми­ко­ла ДАВИДЮК.

— По­ба­чи­мо но­ву вер­сію Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії Укра­ї­ни (об’єд­на­ної). Під­тя­гнуть ста­рі офі­си й ка­дри.

Однак пар­тія ”За жи­т­тя” пе­ре­бу­ває на ме­жі про­хі­дно­го бар’єру до Вер­хов­ної Ра­ди у 5 від­со­тків. Її рей­тинг мо­же зни­жу­ва­ти­ся. Кіль­кість про­ро­сій­ських пар­тій зро­стає — Єв- ген Му­ра­єв ство­рив свою, ”Опо­блок” — на ме­жі роз­ко­лу, це мо­же бу­ти ще дві­три пар­тії. А про­ро­сій­ських ви­бор­ців мен­шає. До то­го ж образ Ме­двед­чу­ка — де­мо­ні­зо­ва­ний у су­спіль­стві.

Кум Пу­ті­на не про­сто хо­че по­тра­пи­ти до Вер­хов­ної Ра­ди. Йо­го ме­та — щоб Укра­ї­на про­во­ди­ла прокрем­лів­ську по­лі­ти­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.