”По­ро­шен­ко з Вар­фо­ло­мі­єм під­пи­са­ли уго­ду. Вже ні­хто не дасть за­дній”

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ан­ге­лі­на КОВАНДА

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко 3 ли­сто­па­да зу­стрів­ся у Стам­бу­лі зі Все­лен­ським па­трі­ар­хом Вар­фо­ло­мі­єм. Під­пи­са­ли уго­ду про спів­пра­цю та вза­є­мо­дію.

”Ця уго­да за­вер­шує про­цес. На­да­н­ня то­мо­су Укра­ї­ні від­бу­ло­ся за всі­ма ка­но­на­ми пра­во­слав­ної цер­кви”, — на­пи­сав 53-рі­чний Пе­тро По­ро­шен­ко у ”Тві­те­рі”. Па­трі­арх Вар­фо­ло­мій, 78 ро­ків, за

зна­чив: рі­ше­н­ня про ав­то­ке­фа­лію спри­я­ти­ме об’єд­нан­ню всіх пра­во­слав­них в Укра­ї­ні. По­дя­ку­вав за пе­ре­да­чу Ан­дрі­їв­ської цер­кви Все­лен­сько­му па­трі­ар­ха­ту — для по­стій­но­го пред­став­ни­цтва у Ки­є­ві.

— Ба­жа­н­ня ма­ти ав­то­ке­фаль­ну цер­кву у вас бу­ло ба­га­то ро­ків. Во­но здій­сню­є­ться у ці дні, — ска­зав па­трі­арх. — Мо­лю­ся Го­спо­ду, щоб най­ближ­чим ча­сом я зно­ву від­ві­дав ва­шу пре­кра­сну і го­стин­ну кра­ї­ну.

”Пред­став­ни­цтво Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту у Ки­є­ві ство­рю­є­ться для по­стій­ної спів­пра­ці. Це пе­ред­ба­че­но рі­ше­н­ням Кон­стан­ти­но­по­ля від 11 жов­тня. Ця мі­сія зна­хо­ди­ти­ме­ться у Ан­дрі­їв­ській цер­кві, пе­ре­да­ній Все­лен­сько­му па­трі­ар­ха­ту в ко­ри­сту­ва­н­ня. Зро­би­ли ще один крок до отри­ма­н­ня то­мо­су”, — на­пи­сав у ”Фейс­бу­ку” 42-рі­чний Ро­сти­став Пав­лен­ко, за­сту­пник гла­ви Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та.

— Уго­да, яку під­пи­са­ли Все­лен­ський па­трі­арх і пре­зи­дент По­ро­шен­ко, — це га­ран­тія, що жо­дна зі сто­рін не дасть за­дній, — ка­же ре­лі­гі­є­зна­вець Лю­дми­ла Фи­ли­по­вич, 62 ро­ки. — Будь-які гу­чні за­яви за­ли­ша­ться ба­ла­чка­ми, якщо во­ни не за­до­ку­мен­то­ва­ні офі­цій­но. З бо­ку Укра­ї­ни там про­пи­са­ний факт про пе­ре­да­чу Ан­дрі­їв­ської цер­кви у без­стро­ко­ве ко­ри­сту­ва­н­ня Все­лен­сько­му па­трі­ар­ха­ту. А Вар­фо­ло­мій, у свою чер­гу, га­ран­тує на­да­н­ня то­мо­су і спри­я­н­ня в ре­а­лі­за­ції укра­їн­ської ав­то­ке­фа­лії на пра­кти­ці. Ма­є­ться на ува­зі про­ве­де­н­ня Об’єд­нав­чо­го со­бо­ру, під­трим­ка діа­ло­гу між укра­їн­ськи­ми пра­во­слав­ни­ми цер­ква­ми. Все­лен­ський па­трі­арх має спри­я­ти на­ла­го­джен­ню спів­пра­ці з ін­ши­ми по­мі­сни­ми цер­ква­ми сві­ту. Їх усьо­го 14.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.