Еле­ктри­чний сті­лець ви­ко­ри­ста­ли впер­ше за п’ять ро­ків

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - А. П.

63-рі­чний Едмунд ЗАГОРСЬКІ став пер­шим за п’ять ро­ків зло­чин­цем у США, яко­го стра­ти­ли на еле­ктри­чно­му стіль­ці. Че­кав на це 34 ро­ки.

Едмунд по­тра­пив за ґра­ти за по­двій­не вбив­ство. До­мо­вив­ся з дво­ма зна­йо­ми­ми, що про­дасть їм 45 кг ма­ри­ху­а­ни за $25 тис. Ко­ли отри­мав гро­ші, роз­стрі­ляв чо­ло­ві­ків з ру­шни­ці і пе­ре­рі­зав гор­ла. По­лі­ція спі­йма­ла Едмун­да че­рез мі­сяць.

За день до стра­ти віджав­ся дев’ять ти­сяч ра­зів

Спер­шу ка­зав, що не має ні­чо­го про­ти смер­тної ка­ри. Але за час ув’язне­н­ня по­дав 22 апе­ля­ції.

У тюр­мі Едмунд за­ймав­ся спор­том. За день до стра­ти віджав­ся 9 тис. ра­зів.

Спів­ка­мер­ни­ки роз­по­від­а­ють, що Загорські ”пов­ні­стю роз­ка­яв­ся і ви­знав се­бе вин­ним у ско­єн­ні зло­чи­нів”. Свя­ще­ник на­звав йо­го ”чу­до­вим хло­пцем”.

За тра­ди­ці­єю, за­су­дже­но­му до­зво­ля­ють обра­ти со­бі остан­ню ве­че­рю. Едмунд за­мо­вив ма­ри­но­ва­ні сви­ня­чі ніж­ки та хво­сти.

Загорські сам ви­брав смерть на еле­ктри­чно­му стіль­ці. За­зви­чай для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють смер­тель­ну ін’єкцію. Вва­жав, що це швид­кий і менш бо­лі­сний спо­сіб по­мер­ти.

— По­гна­ли! — ска­зав Едмунд пе­ред ви­ко­на­н­ням ви­ро­ку. По­мер від уда­ру стру­мом у 1750 В.

16 сі­чня 2013-го у Вір­джи­нії на еле­ктри­чно­му стіль­ці стра­ти­ли Ро­бер­та Глі­со­на, 42 ро­ки. Зв’язав, по­бив і за­ду­шив чо­ло­ві­ка. У тюр­мі убив двох спів­ка­мер­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.