По­ро­шен­ко ви­пе­ре­див Трам­па

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ -

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко при­ві­тав Елі­ну Сві­то­лі­ну з пе­ре­мо­гою на під­сум­ко­во­му тур­ні­рі жі­но­чої те­ні­сної асо­ці­а­ції. З ча­су за­кін­че­н­ня фі­наль­но­го по­єдин­ку не ми­ну­ло й го­ди­ни. Ме­ні не­ві­до­мі тон­ко­щі ди­пло­ма­ти­чно­го про­то­ко­лу. Але здо­ро­вий глузд чо­мусь під­ка­зує: в то­му ра­зі, ко­ли ви­рі­шаль­ний матч ви­гра­ла б аме­ри­кан­ка Сло­ан Сті­венс, пре­зи­дент США До­нальд Трамп не став би її осо­би­сто ві­та­ти. І не то­му, що аме­ри­кан­ці мен­ше ці­ну­ють пе­ре­мо­ги сво­їх спортс­ме­нів. Про­сто ці пе­ре­мо­ги якось не ко­ре­лю­ю­ться з роз­кла­дом ро­бо­ти їхньо­го пре­зи­ден­та. Ну справ­ді, чи тре­ба го­ло­ві дер­жа­ви сте­жи­ти за між­на­ро­дни­ми спор­тив­ни­ми тур­ні­ра­ми, яких у сві­ті що­дня від­бу­ва­ю­ться со­тні, аби всти­гну­ти опе­ра­тив­но при­ві­та­ти спів­ві­тчи­зни­ків, які пе­ре­мо­гли в одно­му з них? На­пев­но, Пе­тро­ві По­ро­шен­ку не під­ка­за­ли, що в нас уже ско­ро 30 ро­ків, як не роз­ви­ну­тий со­ці­а­лізм. То­ді дер­жа­ва за вла­сний ра­ху­нок го­ту­ва­ла спортс­ме­нів. Во­ни ма­ли від­дя­чу­ва­ти за це пе­ре­мо­га­ми, що свід­чи­ли про пе­ре­ва­гу со­ці­а­лі­зму над ка-

Пре­зи­дент ро­зу­міє, що Елі­ну Сві­то­лі­ну у сві­ті зна­ють біль­ше лю­дей, ніж йо­го

пі­та­лі­змом. У ті ча­си при­ві­та­н­ня чем­піо­нам від гла­ви дер­жа­ви ви­гля­да­ли при­ро­дно і вкла­да­ли­ся в рам­ки іде­о­ло­гії. Те­пер же дер­жа­ва на­ша має до пе­ре­мо­ги зга­да­ної ви­ще те­ні­сис­тки ли­ше один сто­су­нок — во­на є мі­сцем її на­ро­дже­н­ня. Усім ін­шим на­ша фе­но­ме­наль­на те­ні­сис­тка зав­дя­чує ли­ше со­бі, ба­тькам і при­ва­тним спон­со­рам, які до­по­мо­гли їй ви­йти на най­ви­щий рі­вень май­стер­но­сті. За пе­ре­мо­гу Елі­на Сві­то­лі­на офі­цій­но отри­має 2 міль­йо­ни 209 ти­сяч до­ла­рів при­зо­вих, із яких роз­ра­ху­є­ться зі сво­ї­ми тре­не­ра­ми, ма­са­жи­ста­ми, кон­суль­тан­та­ми, лі­ка­ря­ми. А та­кож опла­тить орен­ду кор­тів і квар­ти­ри в Лон­до­ні, де по­стій­но жи­ве. З яко­го бо­ку тут По­ро­шен­ко? Хі­ба що наш пре­зи­дент ро­зу­міє, що Елі­ну Сві­то­лі­ну у сві­ті зна­ють біль­ше лю­дей, ніж йо­го. Тож хо­че че­рез це здо­бу­ти хоч якийсь по­зи­тив­ний імідж. Але ж за кор­до­ном оті при­ві­та­н­ня спортс­ме­нам від пре­зи­ден­тів ні­хто не чи­тає. Тож дар­ма Пе­тро По­ро­шен­ко так по­спі­шав ви­пе­ре­ди­ти До­наль­да Трам­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.