”Тре­ба, щоб ди­ти­на ви­про­шу­ва­ла їжу, а не ха­па­ла пе­ре­ку­си зі сто­лу”

МОЛОЧНІ ПРО­ДУ­КТИ СТИМУЛЮЮТЬ ВИРОБЛЕННЯ ЖОВЧІ

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Не знаю, що з си­ном ро­би­ти. Схуд, апе­ти­ту не­має. Вже й бра­ла­ся гли­сти го­ни­ти, а ре­зуль­та­ту нуль. Те­ра­пев­ти зни­зу­ва­ли пле­чи­ма. Мов­ляв, він здо­ро­вий, — роз­по­від­ає Сві­тла­на НИКОНЧУК, 34 ро­ки, з Ума­ні Чер­ка­ської обла­сті.

– Аж тре­тій зна­йшов при­чи­ну, зви­ну­ва­тив­ши ме­не. Ви­яви­ло­ся, що пе­ре­го­ду­ва­ла йо­го. То­чні­ше, зму­шу­ва­ла їсти, ко­ли не мав апе­ти­ту. Від цьо­го пе­чін­ка не всти­га­ла ви­ро­би­ти жовч і ви­ни­кав біль. На об­сте­жен­ні цьо­го не бу­ло ви­дно.

Лі­ку­ва­н­ня пре­па­ра­та­ми хло­пчи­ку не при­зна­ча­ли. Ба­тьки по­вин­ні бу­ли змі­ни­ти ре­жим хар­чу­ва­н­ня.

– Го­ду­ва­ти ди­ти­ну слід не за ре­жи­мом, а за апе­ти­том. То­ді й жи­віт не бо­лі­ти­ме. Тре­ба, щоб ди­ти­на ви­про­шу­ва­ла їжу, а не ха­па­ла пе­ре­ку­си зі сто­лу, – го­во­рить сто­ли­чний га­стро­ен­те­ро­лог 46-рі­чний Оле­ксандр То­по­люк. – Цей хло­пчик не є ви­ня­тком. За ти­ждень при­йо­му до ме­не при­во­дять із ци­ми ж скар­га­ми з де­ся­ток хво­рих. У них їжа пов­ні­стю не пе­ре­трав­лю­є­ться, бо ма­ють брак по­трі­бних фер­мен­тів.

У ді­тей ви­ни­кає важ­кість, ну­до­та й бо­лі в жи­во­ті, які по­сту­по­во ста­ють хро­ні­чни­ми. У стар­шо­му ві­ці ця про­бле­ма по­гір­шу­є­ться че­рез га­стрит, ви­раз­ку та стрес, який ви­кли­кає збій у ско­ро­чен­ні жов­чно­го мі­ху­ра й по­ру­ше­н­ня від­то­ку рі­ди­ни. Пер­ши­ми сим­пто­ма­ми є біль у пра­во­му під­ре­бер’ї, гір­ко­та в ро­ті, від­су­тність апе­ти­ту та дра­тів­ли­вість. Пі­сля при­йо­му со­лод­кої, жир­ної їжі мо­же ви­ни­ка­ти не­при­єм­на від­риж­ка й ну­до­та.

– Го­лов­ний центр пе­ре­трав­ле­н­ня їжі роз­та­шо­ва­ний у два­над­ця­ти­па­лій ки­шці. До­ки во­на пу­ста, пе­чін­ка на­ко­пи­чує жовч у жов­чно­му пу­хи­рі, а під­шлун­ко­ва – сік. У цих ре­чо­ви­нах є фер­мен­ти, які до­по­ма­га­ють пе­ре­трав­лю­ва­ти їжу. Во­ни по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти, як тіль­ки їжа над­хо­дить із ки­ше­чни­ка у два­над­ця­ти­па­лу ки­шку. Якщо жовч з’яв­ля­є­ться ра­ні­ше за їжу, лю­ди­ну по­чи­нає ну­ди­ти. Якщо пі­зні­ше, то їжа не пе­ре­трав­лю­є­ться і по­чи­нає гни­ти. Лю­ди­на від­чу­ває зду­т­тя че­рез на­ко­пи­че­н­ня га­зів. То­ді в жов­чно­му за­сто­ю­є­ться жовч, звід­ти по­тра­пляє в шлу­нок. Ви­ни­кає біль і ну­до­та.

Та­кий збій ви­ни­кає че­рез по­ру­ше­н­ня ру­хо­вої актив­но­сті жов­чно­го мі­ху­ра. Він на­зи­ва­є­ться ди­скі­не­зія – не­пра­виль­ний рух жовчі.

Па­ці­єнт з’їдає 150 гра­мів жир­ної сме­та­ни і йо­го огля­да­ють ще раз

– Для по­кра­ще­н­ня трав­ле­н­ня не ра­джу пи­ти лі­ки з фер­мен­та­ми. Що біль­ше цих ре­чо­вин при­хо­дить із та­бле­ток, то мен­ше їх ви­ро­бляє під­шлун­ко­ва за­ло­за. То­му при­йом фер­мен­та­тив­них пре­па­ра­тів не має ста­ти зви­чкою.

Для ді­а­гно­сти­ки ро­блять УЗД жов­чно­го мі­ху­ра і про­то­ків дві­чі. Спо­ча­тку ви­зна­ча­ють роз­мі­ри жов­чно­го мі­ху­ра на го­ло­дний шлу­нок. По­тім па­ці­єнт з’їдає 150 г жир­ної сме­та­ни і йо­го огля­да­ють ще раз. Та­ка змі­на об’єму ор­га­ну до­зво­ляє оці­ни­ти ха­ра­ктер за­хво­рю­ва­н­ня і йо­го пе­ре­біг.

При лі­ку­ван­ні при­зна­ча­ють пси­хо­тро­пні пре­па­ра­ти, спа­змо­лі­ти­ки для зня­т­тя го­стро­го бо­лю та ді­є­ту. Ко­ри­сно їсти молочні про­ду­кти, яй­ця, від­ва­ре­ні чи ту­шко­ва­ні ово­чі, м’ясо та ри­бу, ка­ші, зва­ре­ні на во­ді. Тоб­то про­ду­кти, що стимулюють нор­ма­лі­за­цію вироблення жовчі. За­бо­ро­не­ні ка­ва, чай, спе­ції та про­ду­кти, що спри­я­ють під­ви­щен­ню га­зо­утво­ре­н­ня. Ко­ри­сна мі­не­раль­на во­да.

– Тут є два пра­ви­ла – роз­ді­ле­н­ня пор­цій на два при­йо­ми та зни­же­н­ня ка­ло­рій­но­сті їжі. Стра­ви ма­ють бу­ти не хо­ло­дні й не га­ря­чі. Це мо­же ви­кли­ка­ти спа­зми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.