У СБУ по­пе­ре­ди­ли, що лі­так мо­жуть зби­ти ро­сі­я­ни

ІЗ ПО­ЧА­ТКОМ ВІЙ­НИ НА ДОН­БА­СІ КНИЖ­КИ СЕР­ГІЯ ЖАДАНА НА­БУ­ЛИ ІН­ШО­ГО МАС­ШТА­БУ

Gazeta po-ukrainsky - - КІНО - Юлія БЛИЗНЮК

— Біль­шість укра­їн­ців Дон­бас ба­чи­ли ли­ше по но­ви­нах, — ка­же ре­жи­сер Яро­слав ЛОДИГІН, 31 рік. Екра­ні­зу­вав ро­ман ”Во­ро­ши­лов­град” Сер­гія Жадана. Дія від­бу­ва­є­ться в Ста­ро­біль­ську на Лу­ган­щи­ні. Фільм ”Ди­ке по­ле” ви­хо­дить в укра­їн­ський про­кат 8 ли­сто­па­да.

— Ра­ні­ше Дон­бас асо­ці­ю­вав­ся з ша­хта­ми, за­во­да­ми, те­ри­ко­на­ми. За­раз — із вій­ною, — про­дов­жує Лодигін. — Хо­тів по­ка­за­ти цей край зов­сім ін­шим, не ін­ду­стрі­аль­ним. Це сте­по­ва те­ри­то­рія з кра­си­вою при­ро­дою. Ге­о­гра­фія впли­ну­ла на мен­та­лі­тет там­те­шніх лю­дей. Жи­ли на від­кри­тій мі­сце­во­сті, не ма­ли де хо­ва­ти­ся від во­ро­гів. То­му на­ма­га­ли­ся мі­цні­ше вче­пи­ти­ся за зем­лю, на якій жи­ли.

У сто­ли­чно­го ре­кла­мі­ста Гер­ма­на зни­кає стар­ший брат, за сю­же­том. Їде на ма­лу ба­тьків­щи­ну, щоб за­хи­сти­ти бра­тів бі­знес від ма­фії. Ті хо­чуть зне­сти ста­ру за­прав­ку, за­са­ди­ти ді­лян­ку ку­ку­ру­дзою.

— Жа­дан пи­сав про ре­аль­ну бен­зо­ко­лон­ку, яка бу­ла в йо­го рі­дно­му Ста­ро­біль­ську. Ба­чив її, ко­ли їздив на екс­пе­ди­ції до мі­ста, при­див­ляв­ся мі­сця для зйо­мок. До по­ча­тку ро­бо­ти над філь­мом її ро­зі­бра­ли. До­ве­ло­ся бу­ду­ва­ти де­ко­ра­цію не­по­да­лік. За­прав­ка ви­йшла та­кою ре­а­лі­сти­чною, що об’явив­ся го­спо­дар зем­лі. По­ду­мав, що ді­лян­ку за­хо­пи­ли рей­де­ри.

Ро­бо­та над філь­мом три­ва­ла сім ро­ків. З 2011-го про­по­ну­вав ба­га­тьом про­дю­се­рам екра­ні­зу­ва­ти ”Во­ро­ши­лов­град”. Па­ра­лель­но пра­цю­вав над сце­на­рі­єм. Ні­хто не хо­тів бра­ти­ся. Пи­та­ли: ”Хто та­кий цей Жа­дан? Скіль­ки сво­їх кни­жок про­дав?”

Ра­дий, що фільм не зня­ли до 2013-го. То­ді це бу­ла б про­ста істо­рія про рей­дер­ство. За­раз во­на на­бу­ває ін­шо­го мас­шта­бу. Ве­ли­ка рей­дер­ська ата­ка від­бу­ва­є­ться в на­шій кра­ї­ні. На­віть тер­мі­но­ло­гія збе­рі­га­є­ться — віджа­ти, за­хо­пи­ти. Ва­жли­во не від­да­ва­ти своє. На­мі­ти­ти чер­во­ну лі­нію і сто­я­ти на ній. На­віть якщо йде­ться про ір­жа­ву ста­ру за­прав­ку. Лю­ди вча­ться це ро­би­ти. Чи­тав, що на Він­нич­чи­ні ве­те­ра­ни АТО на­вча­ли фер­ме­рів стрі­ля­ти. Бо ті по­тер­па­ють від рей­де­рів, що за­зі­ха­ють на їхні угі­д­дя.

Фронт про­хо­дить за 50 кі­ло­ме­трів від Ста­ро­біль­ська. Мі­сто на­га­дує острів, що жи­ве сам по со­бі. За­лі­зни­чне та авіа­спо­лу­че­н­ня при­пи­ни­ли з по­ча­тком вій­ни. Ми пе­ре­во­зи­ли ко­ман­ду й те­хні­ку роз­би­ти­ми до­ро­га­ми, че­рез блок­по­сти. До­во­ди­ло­ся обме­жу­ва­ти се­бе в пі­ро­те­хні­ці, спе­це­фе­ктах. Ви­ма­га­ють до­зво­ли, під­твер­дже­н­ня, що ви­бу­хів­ка без­пе­чна.

На День Не­за­ле­жно­сті ма­ли зні­ма­ти під­йом ку­ку­ру­дзни­ка. У СБУ по­пе­ре­ди­ли, що лі­так мо­жуть зби­ти ро­сі­я­ни. Філь­му­ва­ли цей епі­зод на Ки­їв­щи­ні.

Гер­ма­на зі­грав актор Ки­їв­сько­го те­а­тру на Лі­во­му бе­ре­зі 29-рі­чний Олег Мо­ска­лен­ко. Йо­го ві­ді­бра­ли зі 150 пре­тен­ден­тів.

Бю­джет філь­му ”Ди­ке по­ле” — 31 млн грн.

На­сту­пною стрі­чкою Яро­сла­ва Ло­ди­гі­на ста­не екра­ні­за­ція ро­ма­ну Сер­гія Жадана ”Ін­тер­нат”. Роз­по­від­ає про вчи­те­ля укра­їн­ської мо­ви в оку­по­ва­но­му Де­баль­це­во­му.

На Він­нич­чи­ні ве­те­ра­ни АТО на­вча­ли фер­ме­рів стрі­ля­ти

Сто­ли­чний актор Олег Мо­ска­лен­ко (пра­во­руч) у філь­мі ”Ди­ке по­ле” за ро­ма­ном Сер­гія Жадана грає ре­кла­мі­ста Гер­ма­на. При­їжджає в рі­дне мі­сто на Лу­ган­щи­ні, щоб за­хи­сти­ти ав­то­за­прав­ку бра­та від рей­де­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.