”Ді­ти швид­ко опа­но­ву­ють іспан­ську, але з та­кою ж лег­кі­стю за­бу­ва­ють укра­їн­ську мо­ву”

ЛА­РИ­СА ПОНОМАРЕНКО ДО­ПО­МА­ГАЄ ЕМІГРАНТАМ В ІСПА­НІЇ

Gazeta po-ukrainsky - - ДІАСПОРА - Юлія МЕЛЬ­НИК

— Пе­ре­бра­ти­ся в Іспа­нію ні­ко­ли не пла­ну­ва­ли. Чо­ло­вік по­їхав у го­сті до зна­йо­мо­го. По­тра­пив у лі­кар­ню, де йо­го про­о­пе­ру­ва­ли. Че­рез не­зна­н­ня мо­ви на­віть не ро­зу­мів, яку са­ме опе­ра­цію зро­би­ли. Ра­зом із 5-рі­чним си­ном від­пра­ви­ла­ся ту­ди, щоб йо­го до­гля­ну­ти, — роз­по­від­ає 48-рі­чна Ла­ри­са ПОНОМАРЕНКО з Ки­є­ва. 17 ро­ків жи­ве в мі­сті Мур­сія.

— До­ве­ло­ся ви­тра­ча­ти не­ма­лі ко­шти на лі­ки. Тож за ти­ждень пі­сля при­їзду пі­шла пра­цю­ва­ти ня­нею в іспан­ську сім’ю. Це був пер­ший рік, ко­ли в кра­ї­ні ого­ло­си­ли ле­га­лі­за­цію і мо­жна бу­ло офор­ми­ти по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня. Ви­рі­ши­ли пев­ний час по­бу­ти в кра­ї­ні, так і за­ли­ши­ли­ся.

Най­важ­че бу­ло че­рез від­чу­т­тя, що по­тра­пи­ла в ізо­ля­цію. В той час те­ле­фо­ну­ва­ти рі­дним в Укра­ї­ну мо­гли ли­ше раз на ти­ждень, а то й на мі­сяць — че­рез до­ро­жне­чу. До­по­мо­гло зна­йом­ство з ін­ши­ми укра­їн­ця­ми. Ви­яви­ло­ся, що всі ма­є­мо спіль­ну про­бле­му — ді­ти швид­ко опа­но­ву­ють іспан­ську, але з та­кою ж лег­кі­стю за­бу­ва­ють укра­їн­ську мо­ву. Бу­кваль-

Ра­ні­ше ді­ти мо­гли зда­ти укра­їн­ське те­сту­ва­н­ня в Іспа­нії

но за рік по­мі­ти­ли, що син по­чав вжи­ва­ти іспан­ські зво­ро­ти. Міг ска­за­ти ”я вда­рив­ся про­ти две­рей” або за­мі­няв укра­їн­ські сло­ва. То­ді вве­ли пра­ви­ло — як пе­ре­сту­па­є­мо по­ріг бу­дин­ку, ро­змов­ля­є­мо ли­ше укра­їн­ською.

За­про­по­ну­ва­ла ін­шим ба­тькам від­кри­ти укра­ї­но­мов­ні кла­си. По­ча­ли шу­ка­ти, як це уза­ко­ни­ти. Іспан­ці по­ра­ди­ли ство­ри­ти гро­мад­ське об’єд­на­н­ня, при яко­му пра­цю­ва­ти­ме шко­ла. Так ви­ни­кла асо­ці­а­ція укра­їн­ців у мі­сті Мур­сія, яку очо­люю. Щоб зна­ти, як усе це пра­цює, про­йшла рі­зні кур­си. За­кін­чи­ла в уні­вер­си­те­ті ма­гі­стер­ську про­гра­му по між­куль­тур­но- му діа­ло­гу та со­ці­аль­ній ро­бо­ті. Пев­ний час пра­цю­ва­ла в Ін­сти­ту­ті со­ці­аль­но­го роз­ви­тку, який за­йма­є­ться гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми й іні­ці­а­ти­ва­ми.

Ми бу­ли пер­ші, хто за­про­по­ну­вав ле­га­лі­зу­ва­ти та­кі шко­ли для Укра­ї­ни. Ра­зом з ді­а­спо­рою Іта­лії, Пор­ту­га­лії і Фран­ції звер­ну­ли­ся до Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців. Ство­ри­ли укра­їн­ську між­на­ро­дну шко­лу.

Раз на рік із пе­ре­вір­ка­ми при­їжджа­ють пред­став­ни­ки між­на­ро­дної укра­їн­ської шко­ли. Да­ють кон­троль­ні та про­во­дять ек­за­ме­ни, щоб пе­ре­ві­ри­ти зна­н­ня учнів. На­ші ви­пу­скни­ки зда­ють ек­за­ме­ни й отри­му­ють ате­ста­ти про се­ре­дню осві­ту укра­їн­сько­го зраз­ка.

Ді­ти на­вча­ю­ться за про­гра­мою Мі­ні­стер­ства осві­ти й на­у­ки Укра­ї­ни. Вив­ча­ють укра­їн­ську мо­ву, лі­те­ра­ту­ру, істо­рію та гео­гра­фію Укра­ї­ни. Основ­ні пре­дме­ти — хі­мію, біо­ло­гію, ма­те­ма­ти­ку про­хо­дять у іспан­ських шко­лах. Да­є­мо ли­ше до­да­тко­ві за­ня­т­тя, щоб во­ни зна­ли укра­їн­ські тер­мі­ни.

Ви­кла­да­ють учи­те­лі, які здо­бу­ли пе­да­го­гі­чну осві­ту в Укра­ї­ні. Отри­му­ють сим­во­лі­чні зар­пла­ти з ба­тьків­ських вне­сків. До­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня не­має. Мі­ська ра­да до­зво­ли­ла про­во­ди­ти уро­ки в дер­жав­ній іспан­ській шко­лі.

Де­я­кі з ви­пу­скни­ків скла­ли ЗНО і на­вча­ю­ться в Укра­ї­ні. Але з цим ви­ни­кли тру­дно­щі. Ра­ні­ше ді­ти мо­гли зда­ти укра­їн­ське те­сту­ва­н­ня в Іспа­нії. Ек­за- ме­ну транс­лю­ва­ли че­рез веб-ка­ме­ру. За­раз по­трі­бно їха­ти в Укра­ї­ну. Ді­ти не мо­жуть цьо­го зро­би­ти, бо іспан­ський на­вчаль­ний рік за­кін­чу­є­ться на­ба­га­то пі­зні­ше.

Ще одна про­бле­ма в то­му, що на­ші шко­ли не ма­ють ста­ту­су укра­їн­сько­го на­вчаль­но­го за­кла­ду. Тоб­то для іспан­ської сто­ро­ни це по­за­шкіль­на осві­та. Ви­рі­шу­є­мо, як зро­би­ти так, щоб Укра­ї­на на­да­ла юри­ди­чний ста­тус цим шко­лам.

Крім на­вча­н­ня, за­йма­є­мо­ся ле­га­лі­за­ці­єю до­ку­мен­тів укра­їн­ців, пе­ре­кла­да­ми, по­шу­ком ро­бо­ти, ор­га­ні­зо­ву­є­мо ве­сі­л­ля та похо­ро­ни. Ко­ли на­ро­джу­є­ться ди­ти­на, до­по­ма­га­є­мо ви­го­то­ви­ти па­спорт. На­ше кон­суль­ство роз­та­шо­ва­не май­же за 500 кі­ло­ме­трів. На весь округ там є ли­ше два пра­ців­ни­ки. То­му ці пи­та­н­ня до­во­ди­ться ви­рі­шу­ва­ти са­мим.

Ла­ри­са Пономаренко го­тує га­ря­чий шо­ко­лад на фе­сти­ва­лі ”Свіч­чи­не ве­сі­л­ля” в се­лі Бе­ре­зо­ва Руд­ка Пол­тав­ської обла­сті, ве­ре­сень 2017 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.