”Укра­їн­ці ча­сто бре­шуть, що во­ни з Дон­ба­су”

Gazeta po-ukrainsky - - ДІАСПОРА -

— Є три гру­пи лю­дей, які їдуть у Іспа­нію. Пер­ша — ті, хто ле­га­лі­зу­ва­ли­ся та жи­вуть тут дав­но. До­бре спіл­ку­є­мо­ся з ни­ми че­рез со­цме­ре­жі. Ство­ри­ли окре­мі гру­пи для по­шу­ку жи­тла, ро­бо­ти, ого­ло­шень, — ка­же Ла­ри­са Пономаренко. Дру­га гру­па — но­во­при­бу­лі, яких обма­ну­ли в Укра­ї­ні. Ша­храї го­во­рять за­ви­ще­ні зар­пла­ти й обі­ця­ють, що тут мо­жна лег­ко ле­га­лі­зу­ва­ти­ся. Укра­їн­ці по­зи­ча­ють гро­ші, при­їжджа­ють, але їх ні­хто не зу­стрі­чає. До­по­ма­га­є­мо їм із ро­бо­тою і жи­тлом. Тре­тя гру­па — так зва­ні бі­жен­ці. В ін­тер­не­ті актив­но ре­кла­му­ють отри­ма­н­ня по­лі­ти­чно­го при­тул­ку. Укра­їн­ці при­їжджа­ють сім’ями й за­ли­ша­ю­ться без гро­шей на ву­ли­ці. За за­ко­ном, со­ці­аль­ні слу­жби по­вин­ні одра­зу ві­ді­бра­ти ді­тей, а по­друж­жя роз­ді­ля­ють. Со­ці­аль­ні пра­ців­ни­ки спер­шу дзво­нять до ме­не. Про­сять, щоб по­ясни­ла лю­дям умо­ви пе­ре­бу­ва­н­ня в кра­ї­ні. Біль­шість зна­хо­дить гро­ші чи ро­ди­чів, щоб тим­ча­со­во по­се­ли­ти­ся. Та­кож укра­їн­ці ча­сто бре­шуть, що во­ни з Дон­ба­су. Остан­ній раз бу­ла сім’я із дво­ма ді­тьми. У їхніх сві­до­цтвах про на­ро­дже­н­ня бу­ла на­пи­са­на За­по­різь­ка область. На­справ­ді, отри­ма­ти при­ту­лок май­же не­мо­жли­во. На пе­рі­од роз­гля­ду за­яви дер­жа­ва ви­дає до­звіл на ро­бо­ту, щоб лю­ди мо­гли се­бе за­без­пе­чи­ти. Укра­їн­ці по­мил­ко­во ду­ма­ють, що во­ни вже ле­га­лі­зу­ва­ли­ся. Але ко­ли у при­тул­ку від­мов­ля­ють, по­вин­ні ви­їха­ти з кра­ї­ни. На­віть, якщо всти­гнуть десь по­пра­цю­ва­ти, цей пе­рі­од не за­ра­ху­ють у тру­до­вий стаж. Щоб ви­рі­шу­ва­ти та­кі про­бле­ми, ор­га­ні­за­ції укра­їн­ців в Іспа­нії об’єд­на­ли­ся в на­ціо­наль­ну спіл­ку ”Краї”. Ра­зом із ді­а­спо­ра­ми ін­ших кра­їн звер­ну­ли­ся до між­пар­ла­мент­сько­го де­пу­тат­сько­го об’єд­на­н­ня ”Зов­ні­шня тру­до­ва мі­гра­ція” і прем’єр-мі­ні­стра. На­сам­пе­ред про­си­мо ство­ри­ти єди­ний ор­ган, ку­ди емі­гран­ти змо­жуть звер­та­ти­ся з рі­зни­ми пи­та­н­ня­ми. Щоб отри­ма­ти якусь до­від­ку, по­трі­бно їха­ти в Укра­ї­ну. У Єв­ро­пі це ро­блять че­рез ін­тер­нет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.