Шко­ляр ство­рив при­стрій для при­би­ра­н­ня ор­бі­таль­но­го смі­т­тя

Gazeta po-ukrainsky - - НАУКА -

10-рі­чний Ки­ри­ло БЛАГОДАРОВ із Дні­пра пе­ре­міг у ре­гіо­наль­но­му кон­кур­сі аме­ри­кан­сько­го ко­смі­чно­го агент­ства НАСА. У сві­ті від­би­ра­ють 200 пе­ре­мож­ців. Зго­дом за­ли­ша­ють 50 кра­щих, з яких шість фі­на­лі­стів по­їдуть у Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки на ко­смо­дром іме­ні Кен­не­ді.

Че­твер­то­кла­сник ство­рив мо­дель ко­смі­чно­го апа­ра­та для зби­ра­н­ня ор­бі­таль­но­го смі­т­тя.

— Ко­смі­чну ма­ши­ну спо­ча­тку спро­е­кту­вав на комп’юте­рі в 3D-про­гра­мі. По­тім за кре­сле­н­ня­ми зі­брав мі­ні-мо­дель із кон­стру­кто­ра “Ле­го” і шма­тків кар­то­ну в сту­дії ро­бо­то­те­хні­ки, — роз­ка­зує шко­ляр. — Апа­рат за­пу­ска­ють у ко­смос. У ньо­го є ба­га­то спосо­бів при­би­ра­н­ня: ма­ні­пу­ля­тор, мі­кро­су­пу­тник, зви­чай­ні та іон­ні ла­зе­ри, а та­кож гар­пун і сі­тка. При­стрій під­лі­тає до смі­т­тя, за­хо­плює йо­го ма­ні­пу­ля­то­ром і пе­ре­но­сить у від­сік. Ко­ли на­зби­рає ба­га­то, ле­тить до стан­ції й ви­ван­та­жує. На бор­ту — двоє лю­дей екі­па­жу. Один ке­рує ко­ра­блем, дру­гий — ма­ні­пу­ля­то­ром.

Ки­ри­ло пра­цю­вав над роз­роб­кою в гур­тку ро­бо­то­те­хні­ки близь­ко трьох мі­ся­ців.

— Ми ви­рі­ши­ли не ви­га­ду­ва­ти ве­ло­си­пед. Взя­ли кіль­ка ба­зо­вих мо­де­лей і пе­ре­ро­би­ли їх. При­ду­ма­ли кон­тей­нер для зби­ра­н­ня смі­т­тя, під­би­ра­ли ше­сте­рін­ки, роз­ра­хо­ву­ва­ли ко­е­фі­ці­єнт пе­ре­да­чі. По­тім на­пи­са­ли про­гра­му. Ме­то­дом проб і ви­ня­тків до­мо­гли­ся та­ко­го ефе­кту, — роз­ка­зує ке­рів­ник IT-шко­ли “Ай­ті­шка” Де­нис Грі­чен­ко, 35 ро­ків.

У Лон­дон­сько­му аква­рі­у­мі у Ве­ли­кій Бри­та­нії від­кри­ла­ся ви­став­ка отруй­них ме­дуз “Лю­те­ум”. Во­ни во­ди­ли­ся у схі­дній Атлан­ти­ці ще ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. У ди­кій при­ро­ді цей вид зник. Ко­ли ме­ду­зи ви­ро­ста­ють, ста­ють си­ньо­го або фі­о­ле­то­во-си­ньо­го ко­льо­ру. У дов­жи­ну до­ся­га­ють 2 м і ва­жать до 40 кг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.