КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

Ка­бмін ухва­лив рі­ше­н­ня ви­ді­ли­ти 500 млн грн на по­кри­т­тя фі­нан­со­вих зби­тків дер­жав­ним ша­хтам. Зокре­ма, для по­га­ше­н­ня бор­гів із зар­плат гір­ни­кам. Про це за­явив прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман.

У ніч на 7 ли­сто­па­да в рай­цен­трі Бер­дянськ За­по­різь­кої обла­сті, по вул. Гре­цькій, ви­бу­хнув ав­то­мо­біль ”Мо­сквич”. У бу­дин­ках по­руч по­ви­лі­та­ли ві­кна. У ма­ши­ні ро­зір­ва­ла­ся га­зо­ва уста­нов­ка, вста­но­ви­ли ря­ту­валь­ни­ки. По­тер­пі­лих не­має.

Із 8 ли­сто­па­да Укр­за­лі­зни­ця по­ча­ла те­сту­ва­ти на ві­тчи­зня­них ко­лі­ях те­пло­воз ”Три­зуб”, ство­ре­ний для Укра­ї­ни аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю ”Дже­не­рал Еле­ктрик”. У пер­ший день ло­ко­мо­тив про­їхав 150 км на ді­лян­ці Кре­мен­чук–Ро­мо­дан. За­раз ма­є­мо 15 та­ких те­пло­во­зів. Ще 15 при­ве­зуть із США в пер­шо­му квар­та­лі 2019-го.

По­над 4,2 тис. оди­ниць вій­сько­во­го озбро­є­н­ня й те­хні­ки від­ре­мон­ту­ва­ли для Зброй­них сил із по­ча­тку ро­ку. Зокре­ма, онов­ле­но більш як 500 оди­ниць ра­ке­тно-ар­ти­ле­рій­ських си­стем, 800 — стрі­ле­цької зброї. Про це роз­по­вів за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Ігор Па­влов­ський.

По­над 27 тис. лю­дей всту­пи­ли на кон­тра­ктну слу­жбу в ар­мію з по­ча­тку ро­ку. Се­ред них 1,7 тис. офі­це­рів.

Уве­че­рі 6 ли­сто­па­да в мі­сті Южне на Оде­щи­ні за­го­рів­ся за­вод із ви­ро­бни­цтва і пе­ре­роб­ки олій. Во­гонь по­ши­рив­ся на те­ри­то­рію в 1,5 тис. кв. м. По­лум’я га­си­ли по­над 10 по­же­жних ма­шин. Пер­со­нал ева­ку­ю­ва­ли. По­же­жу лі­кві­ду­ва­ли на ра­нок. По­ча­ла­ся че­рез за­го­ря­н­ня олії в ком­пре­сор­ній, за по­пе­ре­дньою вер­сі­єю. По­стра­жда­лих не­має.

644,6 тис. на­йма­них пра­ців­ни­ків офор­ми­ли ро­бо­то­дав­ці в жов­тні, за да­ни­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. У ве­ре­сні на ро­бо­ту взя­ли май­же 490 тис. лю­дей. Кіль­кість офі­цій­но вла­што­ва­них гро­ма­дян зро­ста­ти­ме, про­гно­зу­ють у ДФС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.