Еле­ктрон­ним кви­тком пла­ти­ти­муть в усіх ви­дах транс­пор­ту

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - На­дія ПОЛІЩУК, Во­ло­ди­мир МУКАН

У Ки­є­ві по­ча­ли те­сту­ва­ти єди­ний еле­ктрон­ний кви­ток на всі ви­ди гро­мад­сько­го транс­пор­ту. З ли­сто­па­да 2019 ро­ку сер­віс за­пра­цює пов­но­цін­но. Кви­ток у ви­гля­ді пла­сти­ко­вої кар­тки з чи­пом дій­сний в ав­то­бу­сах, тро­лей­бу­сах, трам­ва­ях, ме­тро, фу­ні­ку­ле­рах, мі­ських мар­шру­тних та­ксі та мі­ській еле­ктри­чці.

Щоб опла­ти­ти про­їзд, кар­тку під­но­сять до ва­лі­да­то­рів. Ці при­строї за­крі­пле­ні в са­ло­нах транс­пор­ту. Че­рез них мо­жна та­кож роз­ра­ху­ва­ти­ся бан­ків­ською кар­ткою з фун­кці­єю ”ПайПасс”, ”Кар­ткою ки­я­ни­на”.

Тран­спорт­ні кар­тки й та­лон­чи­ки про­да­ва­ти­муть кон­ду­кто­ри, в ка­сах ме­тро­по­лі­те­ну, бо­ксах са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня, у кі­о­сках ”Пре­са”, ”Ту­рІн­фо”, ”Т-Кі­оск”. Пі­сля ку­пів­лі еле­ктрон­ний кви­ток не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти в осо­би­сто­му ка­бі­не­ті й по­кла­сти на ньо­го ко­шти для опла­ти по­їздок.

Вар­тість са­мої кар­тки — 40 грн. По­пов­ни­ти її мо­жна го­тів­кою або бан­ків­ською кар­ткою в ка­сах ме­тро­по­лі­те­ну, бо­ксах са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня ”Ай­бокс”, ”Ізі­Пей”, ”При­ват­банк”, ”2Клік”, кі­о­сках ”Пре­са”, ”Ту­рІн­фо” і ”Т-Кі­оск”, на пла­ті­жних сер­ві­сах ”Ай­пей”, ”Пор­тмо­не”, ”Ізі­Пей” та в ”При­ват 24”.

Ра­зо­вий кви­ток ко­шту­ва­ти­ме 8 грн.

Кон­тро­ле­ри пе­ре­ві­ря­ти- муть опла­ту про­їзду спе­ці­аль­ним при­стро­єм, що ска­ну­ва­ти­ме бі­лет.

За­раз но­вий сер­віс те­сту­ва­ти­муть ли­ше чи­нов­ни­ки, які ма­ють єди­ний кви­ток. У віль­но­му про­да­жу кар­тки з’яв­ля­ться не ра­ні­ше сі­чня. То­ді за­пра­цю­ють і ва­лі­да­то­ри, по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви КМДА Дми­тро Дав­тян.

— Вве­де­н­ня єди­но­го еле­ктрон­но­го кви­тка — пра­виль­не рі­ше­н­ня. Він по­лег­шить пе­ре­су­ва­н­ня як ме­шкан­цям сто­ли­ці, так і ту­ри­стам. Ві­тчи­зня­на си­сте­ма пра­кти­чні­ша за ту, що діє в де­яких кра­ї­нах ЄС. У нас пла­та стя­гу­є­ться не за

Вар­тість са­мої кар­тки — 40 гри­вень

час, про­ве­де­ний у транс­пор­ті, а за кіль­кість по­їздок, — го­во­рить 37-рі­чний Во­ло­ди­мир Мар­чен­ко, ана­лі­тик кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії ”ЕйЕфЕс”. — За­раз у Ки­є­ві пра­цю­ють із 1,5 ти­ся­чі кон­ду­кто­рів. Їх кіль­кість ско­ро­чу­ва­ти­муть по­сту­по­во. Хтось пі­де на пен­сію, хтось — у кон­тро­ле­ри, ко­гось пе­ре­ве­дуть на ін­ші по­са­ди. Не ду­маю, що ва­лі­да­то­ра­ми за­без­пе­чать аб­со­лю­тно весь транс­порт до кін­ця 2019 ро­ку. Швид­ше за все, кон­ду­кто­ри пра­цю­ва­ти­муть до се­ре­ди­ни на­сту­пно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.