178 пта­хів за­ги­ну­ли на бе­ре­зі озе­ра

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­на-Лі­лія КОКОРА

5 ли­сто­па­да на бе­ре­зі озе­ра не­по­да­лік се­ла Бі­ла Тер­но­піль­сько­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні зна­йшли мер­тви­ми май­же дві со­тні пта­хів — срі­бля­стих мар­ти­нів.

Ту­ші ві­ді­бра­ли на до­слі­дже­н­ня спе­ці­а­лі­сти обла­сної Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів. Пта­хи по­мер­ли від отру­є­н­ня, вста­но­ви­ли.

— До нас звер­ну­ли­ся мі­сце­ві акти­ві­сти і по­ві­до­ми­ли про пта­хів. За го­ди­ну на­ші пра­ців­ни­ки й із еко­ло­гі­чної ін­спе­кції бу­ли на мі­сці. За­фі­ксу­ва­ли 178 тру­пів, — ка­же 44-рі­чний Оле­ксандр Дні­стрян із Держ­прод­спо­жив­слу­жби Тер­но­піль­щи­ни. — Усі пта­хи срі­бля­сті мар­ти­ни — чай­ки. Во­ни се­зон­но мі­гру­ють. До Чер­во­ної кни­ги кра­ї­ни не за­не­се­ні.

За­ги­ну­ли не від пта­ши­но­го гри­пу, а від отру­є­н­ня. Що це З бу­ла за отру­та — то­чно ска­за­ти не мо­же­мо. По­ді­бна до ті­єї, яку ви­ко­ри­сто­ву­ють для бо­роть­би зі щу­ра­ми й ми­ша­ми в сіль­сько­му го­спо­дар­стві. На­пев­но, кіль­ка днів то­му пта­хи бу­ли на по­лі, обро­бле­но­му отру­тою. По­тім по­ле­ті­ли до озе­ра й по­мер­ли.

У Тер­но­по­лі ви­ді­ли­ли мі­сце, де спа­лять і за­хо­ро­нять пта­хів. Та­кий ви­па­док у ре­гіо­ні став­ся впер­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.