”Гра йшла до тре­тьо­го го­ла”

”ШАХТАР” ПРОГРАВ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ — 0:6

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Юрій СТРИГУН

До­не­цький ”Шахтар” програв матч че­твер­то­го ту­ру гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чемпіонів з фут­бо­лу. Пі­до­пі­чні 45-рі­чно­го тре­не­ра Па­у­лу ФОНСЕКИ по­сту­пи­ли­ся на ви­їзді ан­глій­сько­му ”Ман­че­стер Сі­ті” — 0:6.

— Тре­ба по­хва­ли­ти тре­не­ра ”Сі­ті” Хо­се­па Гвар­діо­лу, — ка­же 62-рі­чний Ві­ктор Гра­чов, ко­ли­шній на­па­дник ”Ша­хта­ря”. — Йо­го ко­ман­да над­зви­чай­но зро­сла за остан­ній рік. Оче­ви­дно, фа­хі­вець зро­бив ви­снов­ки з нев­да­чі у Лізі чемпіонів 2017/18, ко­ли програв у чвер­тьфі­на­лі ”Лі­вер­пу­лю”. Ви­да­тну гру де­мон­струє не тіль­ки основ­ний склад ”Сі­ті”, а й ті фут­бо­лі­сти, які рід­ко ви­хо­дять на за­мі­ну. Для ме­не чем­піон Ан­глії — го­лов­ний пре­тен­дент на пе­ре­мо­гу в тур­ні­рі.

Що у та­кій си­ту­а­ції міг зро­би­ти ”Шахтар”?

— Ні­чо­го, бо окре­мі фут­бо­лі­сти на­шої ко­ман­ди ви­па­да­ли з гри у пер­шо­му тай­мі. Мо­ра­ес не ви­грав жо­дно­го єди­но­бор­ства. Скла­да­ло­ся вра­же­н­ня, що на по­лі не до­свід­че­ний фор­вард, а но­ва­чок, який зля­кав­ся сво­їх опо­нен­тів. Пра­вий за­хис- ник Ми­ко­ла Ма­тві­єн­ко по­стій­но втра­чав по­зи­цію. На ата­ку він грає не­по­га­но, а в обо­ро­ні при­пу­ска­є­ться ди­тя­чих по­ми­лок. Грав­ці ”Ман­че­стер Сі­ті” від­ра­зу від­чу­ли сла­би­ну і по­ча­ли ”ван­та­жи­ти” м’яч на лі­вий фланг сво­єї ата­ки. Та ще й су­д­дя при­зна­чив ”лі­вий” пе­наль­ті у во­ро­та ”Ша­хта­ря” в пер­шо­му тай­мі. Ра­ху­нок став — 2:0. То­му гра йшла до тре­тьо­го м’яча ан­глій­ців. Пі­сля ньо­го ”Шахтар” зро­зу­мів усю без­пер­спе­ктив­ність про­дов­же­н­ня бо­роть­би у по­єдин­ку.

А які те­пер пер­спе­кти­ви на ви­хід із гру­пи?

— До­бре, що ”Ліон” не втри­мав пе­ре­мо­гу у ма­тчі з ”Гоф­фен­хай­мом”. Зро­зумі­ло, ”Ша­хта­ре­ві” тре­ба ви­кре­сли­ти з пам’яті по­раз­ку у Ман­че­сте­рі. Грав­ці ма­ють зро­би­ти все, щоб ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся у на­сту­пно­му ма­тчі. А про тур­нір­ні роз­кла­ди за­га­лом за­бу­ти. Це ти­сне: і по­то­чне че­твер­те мі­сце, і ро­зу­мі­н­ня то­го, що про­дов­жи­ти бо­роть­бу на­віть у єв­ро­куб­ках, не про­сто у Лізі чемпіонів, бу­де важ­ко. У на­сту­пних ма­тчах ”Шахтар” має зі­гра­ти так, щоб ста­ло зро­зумі­ло, на що спро­мо­жна ни­ні­шня ко­ман­да.

27 ли­сто­па­да ”Шахтар” зі­грає матч п’ято­го ту­ру у го­стях про­ти ні­ме­цько­го ”Гоф­фен­ха­йма”.

Для ме­не ”Ман­че­стер Сі­ті” — го­лов­ний пре­тен­дент на пе­ре­мо­гу у Лізі чемпіонів

На­па­да­ю­чий ”Ман­че­стер Сі­ті” Ра­хім Стер­лінг па­дає пі­сля кон­та­кту з га­зо­ном у ма­тчі про­ти ”Ша­хта­ря”. Про­те су­д­дя, уго­рець Ві­ктор Каш­шаї, угле­дів по­ру­ше­н­ня пра­вил з бо­ку Ми­ко­ли Ма­тві­єн­ка (№22) і при­зна­чив пе­наль­ті. Пі­сля йо­го ре­а­лі­за­ції ра­ху­нок став — 2:0

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.