Для се­зон­них ро­біт тре­ба ма­ти за­лі­зне здо­ров’я

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Юлія ЛІПІЧ

— Де­сять ро­ків за­ро­бляю в Єв­ро­пі, — роз­по­від­ає львів’ян­ка 45-рі­чна Оль­га ПУСТОВОЙТ.

Ра­ні­ше пра­цю­ва­ла вчи­тель­кою мо­лод­ших кла­сів. Із чо­ло­ві­ком роз­лу­че­на, ви­хо­вує двох ді­тей.

— Стар­ша донь­ка мрі­я­ла на юри­ди­чний фа­куль­тет всту­пи­ти. По­трі­бні бу­ли гро­ші на ре­пе­ти­то­рів. Мо­єї зар­пла­ти не ви­ста­ча­ло. Алі­мен­тів від чо­ло­ві­ка не ба­чи­ли, бо він ні­ко­ли офі­цій­но не пра­цю­вав. По­ча­ла шу­ка­ти ва­рі­ан­ти, як за­ро­би­ти гро­ші. По­дру­га ча­сто їзди­ла на се­зон­ні ро­бо­ти у Поль­щу. Ви­рі­ши­ла з нею по­да­ти­ся. Моя ма­ма з се­ла пе­ре­їха­ла до Льво­ва ді­тей пиль­ну­ва­ти.

Для се­зон­них ро­біт по­трі­бне за­лі­зне здо­ров’я. По­дру­га вла­шту­ва­ла до фер­ме­ра на по­лу­ни­цю. Ро­бо­чий день три­вав 12 го­дин і біль­ше. На пе­ку­чо­му сон­ці тре­ба бу­ло зі­бра­ти 20–30 ве­ли­ких ко­ши­ків ягід, аби щось за­ро­би­ти. Най­біль­ше ме­не дра­ту­ва­ли ді­ти го­спо­да­ря. Я пра­цю­ва­ла у шко­лі, але та­ких не­ви­хо­ва­них не зу­стрі­ча­ла. Якось гра­ли­ся на по­лу­ни­чно­му по­лі. По­ча­ли ко­ши­ки з яго­да­ми пе­ре­ки­да­ти, ре­го­та­ли. Я сто­я­ла і пла­ка­ла — че­рез бе­шке­тни­ків утра­ти­ла ден­ний за­ро­бі­ток.

Ме­шка­ли у ба­ра­ках, хар­чу­ва­ли­ся за вла­сний кошт. За лі­то за­ро­би­ла 1500 до­ла­рів — на той час це бу­ло 12 ти­сяч гри­вень. По­вер­ну­ла­ся до­до­му, звіль­ни­ла- ся з ро­бо­ти. Тим ча­сом по­дру­га ме­ні під­шу­ка­ла ін­ші за­ро­бі­тки. Два ро­ки до­гля­да­ла лі­тньо­го по­ля­ка. Ко­ли той по­мер, за­ли­ши­ла­ся без ро­бо­ти.

З по­дру­гою по­ра­ди­ли­ся і ви­рі­ши­ли по­їха­ти на за­ро­бі­тки в ін­шу кра­ї­ну. Чо­мусь зга­да­ла про Гре­цію. Хо­ча ця кра­ї­на важ­ко пе­ре­жи­ва­ла еко­но­мі­чну кри­зу, нас ту­ди тя­гну­ло. На остро­ві Па­рос вла­шту­ва­ли­ся у ре­сто­ран. Чи­сти­ли ри­бу, ми­ли по­суд, ва­ри­ли ка­ву. Жи­ли у го­те­лі при ре­сто­ра­ні, там і хар­чу­ва­ли­ся. Зар­пла­та 800–1000 єв­ро на мі­сяць. На себе гро­шей не ви­тра­ча­ли, не бу­ло ко­ли. Ро­бо­та не лег­ша, ніж у Поль­щі. Але став­ле­н­ня гре­ків до за­ро­бі­тчан у сто ра­зів кра­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.