На­дія Сав­чен­ко зби­рає 2,5 міль­йо­на гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

— Вла­да на­ма­га­є­ться вкла­сти у ву­ха і нам, і сві­то­вій спіль­но­ті, що є тіль­ки два ре­аль­ні кан­ди­да­ти на ви­бо­рах пре­зи­ден­та 2019 ро­ку: він і во­на. Якщо пе­ре­мо­же По­ро­шен­ко, се­стра си­ді­ти­ме чо­ти­ри або дев’ять ро­ків. А якщо до вла­ди при­йде Ти­мо­шен­ко, то На­дія мо­же по­мер­ти у СІЗО, — ка­же 35-рі­чна Ві­ра САВ­ЧЕН­КО в ін­терв’ю сай­ту ”Глав­ком”.

Її се­стра, на­ро­дний де­пу­тат 37-рі­чна На­дія Сав­чен­ко пе­ре­бу­ває під аре­штом у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Слу­жби без­пе­ки.

— У нас за­ли­ша­є­ться два мі­ся­ці, щоб зі­бра­ти гро­ші для ре­є­стра­ції кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти. Аби ба­ло­ту­ва­ти­ся, не­об­хі­дно 2,5 міль­йо­на гри­вень, це близь­ко 100 ти­сяч до­ла­рів, — го­во­рить Ві­ра. — До­ки у лю­ди­ни не­має ви­ро­ку, во­на мо­же по­да­ва­ти свою кан­ди­да­ту­ру.

Якщо го­во­ри­ти про ду­шев­ний стан, то в На­дії апа­тія. Та­кож її тур­бує біль у ко­лі­ні. Сьо­го­дні пе­ре­да­ла їй на­ко­лін­ник. На­по­ля­га­ти­му на опе­ра­ції. Ро­зрив

Озна­йом­лю­є­ться зі спра­вою — це 27 то­мів

хре­сто­по­ді­бної зв’яз­ки — дав­ня трав­ма, з ча­сів стриб­ків із па­ра­шу­том. Під ко­лі­ном на­ко­пи­чу­є­ться рі­ди­на, її тре­ба ви­ка­чу­ва­ти. Да­ю­ться взна­ки на­слід­ки го­ло­ду­ва­н­ня: ви­мив­ся каль­цій. І по­лі­ку­ва­ти зу­би на во­лі На­дія не всти­гла — бу­ло по­стій­но ба­га­то ро­бо­ти.

Се­стра озна­йом­лю­є­ться зі спра­вою — це 27 то­мів. Їй не­ба­га­то ли­ши­ло­ся. Це від­бу­ва­є­ться у ка­бі­не­ті слід­чо­го. Він не зав­жди є на ро­бо­чо­му мі­сці. До справи вклю­че­ні ві­део- та ау­діо­за­пи­си. Про­слу­хо­ву­ва­ти їх мо­жна теж тіль­ки у слід­чо­го.

На­дію Сав­чен­ко за­три­ма­ли 22 бе­ре­зня. Пі­до­зрю­ють у під­го­тов­ці за­ма­ху на жи­т­тя пре­зи­ден­та, чле­нів уря­ду, на­ро­дних де­пу­та­тів і по­ва­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду. Ні­би­то бу­ла у змо­ві з ва­таж­ка­ми бо­йо­ви­ків ДНР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.