”По­ро­шен­ко і Лу­цен­ко пли­вуть в одно­му чов­ні — ку­ми, дру­зі”

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - На­зар ВАЛЬЧУК

— По­даю за­яву про від­став­ку пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни. І ви в пар­ла­мен­ті ма­є­те роз­гля­ну­ти це пи­та­н­ня, — ка­же з три­бу­ни Вер­хов­ної Ра­ди ген­про­ку­рор 53-рі­чний Юрій ЛУ­ЦЕН­КО 6 ли­сто­па­да.

У цей день пра­во­охо­рон­ці зві­ту­ва­ли про спра­ву вбив­ства 33-рі­чної Ка­те­ри­ни Гандзюк. Бу­ла ра­дни­цею мі­сько­го го­ло­ви Хер­со­на й ви­ко­ну­ва­чкою обов’яз­ків ке­ру­ю­чої спра­ва­ми ви­кон­ко­му. 31 ли­пня її обли­ли ки­сло­тою бі­ля бу­дин­ку в Хер­со­ні. 4 ли­сто­па­да по­мер­ла в лі­кар­ні.

Вер­хов­на Ра­да не під­три­ма­ла від­став­ку. ”За” про­го­ло­су­ва­ли 38 із 332 за­ре­є­стро­ва­них де­пу­та­тів.

Юрій Лу­цен­ко очо­лив Ге­не­раль­ну про­ку­ра­ту­ру по­за­то­рік у трав­ні. До цьо­го був го­ло­вою фра­кції ”Блок Пе­тра По­ро­шен­ка”. Ішов дру­гим у пар­тій­но­му спи­ску на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 2014 ро­ку.

— Лу­цен­ко пра­гне від­го­ро­ди­ти­ся від не­га­ти­ву вла­ди, — го­во­рить по­лі­то­лог 30-рі­чний Ми­ко­ла ДАВИДЮК. — І ди­стан­ці­ю­ва­ти­ся від то­го, що не по­са­ди- ли жо­дно­го со­ра­тни­ка Яну­ко­ви­ча.

На­ма­га­є­ться ство­ри­ти пла­тфор­му для уча­сті в пар­ла­мент­ських ви­бо­рах. Лу­цен­ко не ма­ти­ме жорс­тких зо­бов’язань. Крім то­го, що не по­ви­нен гра­ти про­ти По­ро­шен­ка в пре­зи­дент­ській кам­па­нії. Між ни­ми збе­рі­га­є­ться су­б­ор­ди­на­ція і ко­ман­дний ін­стинкт. Во­ни пли­вуть в одно­му чов­ні — ку­ми, дру­зі.

Чи справ­ді ген­про­ку­рор зі­брав ре­чі на сво­є­му сто­лі? Ні. З по­са­ди пі­де пі­сля ви­бо­рів пре­зи­ден­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.