КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

5 ли­сто­па­да на­ро­дно­го де­пу­та­та від Ра­ди­каль­ної пар­тії 29-рі­чно­го Ан­дрія Ло­зо­во­го за­три­ма­ли в ае­ро­пор­ту Пра­ги. У сто­ли­ці Че­хії на­ма­гав­ся роз­ра­ху­ва­ти­ся фаль­ши­ви­ми єв­ро. У від­діл­ку по­лі­ції про­вів 8 год. Гро­ші ні­би­то обмі­няв йо­го по­мі­чник у Ки­є­ві. Го­во­рить, обмін­ник на­сту­пно­го дня зник. У празь­кій по­лі­ції по­ві­дом­ля­ють: Ло­зо­вий утік із ма­га­зи­ну, ко­ли ска­за­ли, що гро­ші — фаль­ши­ві. Йо­го за­три­ма­ли на бор­ту лі­та­ка. То­рік у ли­пні Вер­хов­на Ра­да не да­ла зго­ду на зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з ньо­го. Він ухи­лив­ся від спла­ти по­да­тків на 1,7 млн грн, за ін­фор­ма­ці­єю слід­ства. У де­кла­ра­ції за ми­ну­лий рік вка­за­но, що в ньо­го є 800 тис. грн, $50 тис. і 150 тис. єв­ро го­тів­кою. А та­кож ко­ле­кція вин, кар­тин, іко­ни, ста­ро­вин­ні ме­блі, елі­тні го­дин­ни­ки. Не має ін­ших до­хо­дів, окрім як від ді­яль­но­сті в пар­ла­мен­ті. Бі­зне­сом ні­ко­ли не за­ймав­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.