Мов­ний клуб від­ві­ду­ють 3-рі­чні ді­ти та пен­сіо­не­ри

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА - М. Ч.

— Ви­рі­ши­ли на­вча­ти лю­дей укра­їн­ської не за шкіль­ни­ми стан­дар­та­ми. Для цьо­го ство­ри­ли мов­не се­ре­до­ви­ще. У ньо­му ба­га­тьом лег­ше по­до­ла­ти мо­раль­ний бар’єр — зро­зу­мі­ти, що укра­їн­ська не еле­мент ша­ро­вар­щи­ни, — ка­же 25-рі­чна Яро­сла­ва ВІТКО з Оде­сько­го на­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іл­лі Ме­чни­ко­ва.

Два ро­ки то­му во­на з одно­дум­ця­ми за­пу­сти­ла про­ект ”Оде­са укра­ї­но­мов­на”. Вив­ча­ють і по­пу­ля­ри­зу­ють укра­їн­ську мову в мі­сті.

— Ау­ди­то­рія рі­зна. Є жін­ка, яка чо­ти­ри ро­ки то­му пе­ре­їха­ла з Ро­сії. Є бі­ло­ру­си. При­во­дять ді­тей від 3 ро­ків. Во­ни гра­ю­ться, див­ля­ться муль­ти­ки, лі­плять, слу­ха­ють каз­ки і спіл­ку­ю­ться між со­бою укра­їн­ською. Спів­пра­цю­ва­ли і з пен­сіо­не­ра­ми. Те­пер мо­жу впев­не­но ска­за­ти, що не всі оде­ські ба­бу­сі плю­ю­ться, ко­ли чу­ють у трам­ваї на­шу мову. Пі­сля 2014-го укра­їн­ської в Оде­сі ста­ло в ра­зи біль­ше. Ко­ли ка­жуть про ро­сій­сько­мов­не мі­сто — ра­джу спро­бу­ва­ти за­го­во­ри­ти укра­їн­ською на ву­ли­ці. Лю­ди за­люб­ки пе­ре­хо­дять на неї.

Во­лон­те­ра­ми пра­цю­ють фі­ло­ло­ги і мі­стя­ни, які во­ло­ді­ють укра­їн­ською. Зби­ра­ю­ться раз на ти­ждень в Оде­ській обла­сній бі­бліо­те­ці іме­ні Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го.

— Ди­ви­мо­ся філь­ми укра­їн­ською, зу­стрі­ча­є­мо­ся з пи­сьмен­ни­ка­ми. Під час спіл­ку­ва­н­ня сте­жи­мо, щоб не бу­ло ру­си­змів та сур­жи­ку. Пе­рі­о­ди­чно про­во­ди­мо ін­тен­сив­ний курс із ви­вче­н­ня мо­ви — 16 за­нять по пів­то­ри го­ди­ни. На­ма­га­є­мо­ся пі­ді­бра­ти рі­зні ва­рі­ан­ти — для ма­кси­маль­ної кіль­ко­сті ба­жа­ю­чих пе­ре­йти на укра­їн­ську.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.