2038

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА -

по­пра­вок до про­е­кту мов­но­го за­ко­ну по­да­ли на­ро­дні де­пу­та­ти йо­го ав­то­рам. За до­ку­мент у пер­шо­му чи­тан­ні про­го­ло­су­ва­ли 4 жов­тня. Всі про­по­зи­ції та за­ува­же­н­ня ма­ють роз­гля­ну­ти і вра­ху­ва­ти в до­пра­цьо­ва­но­му ва­рі­ан­ті. Тіль­ки то­ді про­ект ви­не­суть на роз­гляд у дру­го­му чи­тан­ні. Го­ло­ва ко­мі­те­ту з пи­тань куль­ту­ри Ми­ко­ла Кня­жи­цький за­явив, що це від­бу­де­ться до кін­ця ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.