В Ан­тар­кти­ду, ска­за­ли, не за­бу­ти крем від за­сма­ги та оку­ля­ри від сон­ця

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

2 мі­ся­ці, лю­тий і бе­ре­зень, на­сту­пно­го ро­ку львів­ський пи­сьмен­ник 27-рі­чний Мар­кі­ян ПРОХАСЬКО про­ве­де в Ан­тар­кти­ді. Ви­ру­шить ту­ди у скла­ді екс­пе­ди­ції укра­їн­ських по­ляр­ни­ків.

— За­про­по­ну­вав ке­рів­ни­ко­ві На­ціо­наль­но­го ан­тар­кти­чно­го на­у­ко­во­го цен­тру Єв­ге­но­ві Ди­ко­му на­пи­са­ти книж­ку про ро­бо­ту укра­їн­ської ан­тар­кти­чної стан­ції ”Ака­де­мік Вер­над­ський”, — роз­по­від­ає Мар­кі­ян Прохасько. — За два мі­ся­ці хо­чу скла­сти уяв­ле­н­ня про лю­дей, які їдуть у та­кі екс­пе­ди­ції, з’ясу­ва­ти, на­ві­що по­го­джу­ю­ться на рі­чну ізо­ля­цію від сві­ту. Ще пла­ную за­гли­би­ти­ся в істо­рію до­слі­дже­н­ня Ан­тар­кти­ди — змін клі­ма­ту, та­не­н­ня льо­до­ви­ків, гео­гра­фії кон­ти­нен­ту. Спе­ці­аль­не екі­пі­ру­ва­н­ня не зна­до­би­ться, бо влі­тку тем­пе­ра­ту­ра на узбе­реж­жі За­хі­дної Ан­тар­кти­ди бу­ває і плю­со­вою. Ска­за­ли одя­га­ти­ся, як у зи­мо­ві Кар­па­ти, і не за­бу­ти крем від за­сма­ги та оку­ля­ри від сон­ця.

Пи­сьмен­ник від­мо­вив­ся від за­ро­бі­тної пла­ти чи го­но­ра­рів від дер­жа­ви. Йо­го книж­ку по­го­ди­ло­ся ви­да­ти львів­ське ”Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва”.

Кви­тки ту­ди і на­зад ко­шту­ють близь­ко $3 тис. — 84 тис. грн.

Книж­ка має ви­йти до 200-лі­т­тя від­кри­т­тя Ан­тар­кти­ди, яке від­зна­ча­ти­муть 28 сі­чня 2020 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.