Го­туй­те­ся швид­ко при­йма­ти рі­ше­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ - Оле­на МАКСИМОВА, астро­лог

Пер­ша чверть мі­ся­чно­го ци­клу. Важ­ко бу­де пе­ред­ба­чи­ти по­дії. Го­туй­те­ся швид­ко при­йма­ти рі­ше­н­ня. Ба­жа­н­ня не збі­га­ти­му­ться з мо­жли­во­стя­ми. До­ве­де­ться під­ла­што­ву­ва­ти­ся під об­ста­ви­ни. Ро­зван­таж­те свій гра­фік. Че­рез за­то­ри не змо­же­те вча­сно ді­ста­ти­ся на ро­бо­ту чи ді­ло­ву зу­стріч. По­пе­ре­джай­те про за­пі­зне­н­ня. Від­кла­діть вста­нов­ле­н­ня но­вих про­грам на комп’ютер. Втра­ти­те чи­ма­ло цін­ної ін­фор­ма­ції.

ОВЕН (21.03–20.04) Ма­є­те вдо­сталь сил і на­тхне­н­ня для до­ся­гне­н­ня сво­го. Ре­а­лі­зо­вуй­те пла­ни, ігно­руй­те нев­да­чі й пе­ре­по­ни. Зу­стрінь­те­ся з дру­зя­ми. Освід­чуй­те­ся. Ко­ха­ні від­по­від­а­ти­муть вза­єм­ні­стю. Вда­ло прой­де ро­ман­ти­чна ве­че­ря в п’ятни­цю. Зна­хо­ди­ти­ме­те за­гу­бле­ні ре­чі. Від­да­дуть ста­рий борг.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05) Не по­спі­шай­те з освід­че­н­ням, змі­ною ро­бо­ти і мі­сця про­жи­ва­н­ня. Ча­сто огля­да­ти­ме­те­ся на­зад. Бо­ї­те­ся, щоб не ста­ло гір­ше. Пе­ре­слі­ду­ва­ти­муть стра­хи і дав­ні по­мил­ки. Че­рез це втра­ти­те мо­жли­вість за­ро­би­ти біль­ше. По­силь­те до­гляд за но­га­ми. За­по­бі­гай­те по­яві мо­зо­лів.

БЛИЗНЮКИ (21.05–21.06) Хтось впли­ва­ти­ме на ва­ші рі­ше­н­ня. До­ве­де­ться ко­ри­ти­ся. За­ле­жа­ти­ме­те від по­кро­ви­те­лів. Будь­те ува­жні до сво­їх слів. Є ри­зик на­ро­би­ти дур­ни­ці. Гро­ші ви­тра­ча­ти­ме­те на не­по­тріб. Май­те при со­бі обме­же­ну су­му. Опе­ра­ції на вну­трі­шніх ор­га­нах від­кла­діть до ви­хі­дних.

РАК (22.06–22.07) За­ну­ри­ти­ся з го­ло­вою в ро­бо­ту не вда­сться. Усе нав­ко­ло від­во­лі­ка­ти­ме. Ти­ждень не­за­вер­ше­них справ. Пе­ред по­ча­тком но­во­го ро­ма­ну, зга­дай­те про при­чи­ни про­ва­лу з по­пе­ре­днім пар­тне­ром. Злов­жи­ва­ти фарм­пре­па­ра­та­ми не слід. Пе­чін­ці по­трі­бен від­по­чи­нок.

ЛЕВ (23.07–23.08) Якщо хо­че­те щось зро­би­ти до­бре, ви­ко­най­те це са­мі. Не зви­ну­ва­чуй­те лю­дей, що не­охо­че до­по­ма­га­ють. Еко­ном­те. Будь­те по­руч із хво­ри­ми і лі­тні­ми ро­ди­ча­ми. Во­ни по­тре­бу­ють пі­клу­ва­н­ня. Че­рез хви­лю­ва­н­ня по­гір­шу­є­ться са­мо­по­чу­т­тя. По­пий­те за­спо­кій­ли­ве.

ДІВА (24.08–23.09) На­стає час змін. До­ве­де­ться про­ща­ти­ся з ото­че­н­ням, рі­дни­ми сті­на­ми та улю­бле­ною спра­вою. Не за­сму­чуй­те­ся, ру­хай­те­ся впе­ред. Ви­кинь­те зай­ві ре­чі. Зваж­те­ся на пе­ре­їзд. Звіль­ні­ться з осто­ги­длої ро­бо­ти.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) Ма­ти­ме­те все ба­жа­не. Не зво­лі­кай­те з по­ча­тком ва­жли­вих про­е­ктів. Ви­тра­ти зро­ста­ють. За­ро­бі­тка­ми за­ли­ши­те­ся за­до­во­ле­ні. Ва­жли­ві фі­нан­со­ві опе­ра­ції за­пла­нуй­те на че­твер. Не час іти на ре­кор­ди. До­бре ро­зі­грі­вай­те ті­ло пе­ред фі­зи­чни­ми на­ван­та­же­н­ня­ми.

СКОРПІОН (24.10–22.11) Скон­цен­труй­те ува­гу на сі­мей­них спра­вах. До­бре прой­де ре­монт, при­дба­н­ня ме­блів, оформ­ле­н­ня спад­щи- ни. Вда­сться ви­гі­дно про­да­ти дім чи зе­мель­ну ді­лян­ку. Стри­муй­те азарт. Ба­жа­н­ня швид­ко за­ро­би­ти при­зве­де до зби­тків. Сте­ре­жі­ться ура­же­н­ня стру­мом. Не ко­ри­стуй­те­ся зі­псо­ва­ни­ми еле­ктро­при­ла­да­ми.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12) Справи пі­дуть вго­ру, якщо не си­ді­ти­ме­те на мі­сці. Пе­ре­по­ни зни­ка­ють. Якщо ро­бо­та за­сто­по­ри­ла­ся, її слід від­кла­сти. За­хи­щай­те май­но від по­шко­дже­н­ня і зло­ді­їв. З’яви­ться но­ве за­хо­пле­н­ня. Де­хто по­но­вить ста­рі сто­сун­ки. Не же­ні­ться за дво­ма зай­ця­ми. Вда­ло прой­де курс ма­са­жу.

КОЗЕРІГ (22.12–20.01) Пе­ре­да­вай­те до­свід ко­ле­гам, ді­тям та ону­кам. Будь­те іні­ці­а­тив­ні. Гро­ші не йти­муть до рук. Пе­ре­го­во­ри про роз­ши­ре­н­ня бі­зне­су ви­яв­ля­ться не­вда­ли­ми. Вра­зли­ви­ми ста­ють зу­би і ясна, але до сто­ма­то­ло­га не по­спі­шай­те. Йо­го ро­бо­тою за­ли­ши­те­ся не­за­до­во­ле­ні.

ВОДОЛІЙ (21.01–20.02) Ва­шою пра­це­лю­бні­стю за­хо­плю­ва­ти­му­ться. Уни­кай­те аван­тюр­них про­по­зи­цій. Зо­се­редь­те­ся на вла­сних про­е­ктах. За­ро­бі­тки збіль­шу­ю­ться. Не сі­дай­те на ви­сна­жли­ві ді­є­ти. Хар­чуй­те­ся пов­но­цін­но.

РИБИ (21.02–20.03) Шу­кай­те одно­дум­ців. За­про­по­ну­ють змі­ни­ти ро­бо­ту. Ско­ри­стай­те­ся шан­сом до­бре за­ро­би­ти. Зна­йом­те ба­тьків із ко­ха­ни­ми. Во­ни лег­ко зна­йдуть спіль­ну мову. Ускла­дню­є­ться ви­ве­де­н­ня жов­чі. Ві­дмов­те­ся від жир­них страв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.