Што­ри ма­ють бу­ти щіль­ні і ко­ро­ткі

ВТРА­ТИ ТЕПЛА ВИЯВЛЯЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВІЗОРА

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

— Наш бу­ди­нок не но­вий. Зве­де­ний ще за ра­дян­ських ча­сів. Він зав­жди був хо­ло­дним. Фа­хів­ці по­ра­ди­ли зро­би­ти які­сний ре­монт. По­за­ми­ну­ло­го лі­та за­мі­ни­ли ві­кна та две­рі. Ку­пи­ли су­ча­сні ра­ді­а­то­ри. Уте­пли­ли сті­ни пі­но­пла­стом. За­скли­ли ло­джію. Але ми­ну­ла зи­ма по­ка­за­ла — пра­кти­чно ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. В квар­ти­рі не по­те­плі­ша­ло, — роз­по­від­ає На­та­лія РОМАНЕНКО, 34 ро­ки, з Ізю­ма на Хар­ків­щи­ні.

— Якщо в квар­ти­рі які­сний ре­монт, а тем­пе­ра­ту­ра в при­мі­щен­ні низь­ка — слід шу­ка­ти при­хо­ва­ні те­плов­тра­ти, — роз­по­від­ає Іван Бе­ца, 56 ро­ків, ін­же­нер-бу­ді­вель­ник з Іва­но-Фран­ків­ська. — Ко­жен бу­ди­нок має свої ”міс­тки хо­ло­ду”. Так на­зи­ва­ють ді­лян­ки з низь­ким тер­мі­чним опо­ром. Це ку­ти, бе­тон­ні пе­ре­ми­чки над ві­кна­ми, мі­сця спо­лу­че­н­ня бу­ді­вель­них кон- стру­кцій. Знай­ти та­кі ”міс­тки” без при­ла­ду — тепловізора — важ­ко. Якщо во­ни не виявляють себе са­мі, ко­ли з’яв­ля­є­ться вог­кість або кон­ден­сат.

Най­біль­ше тепла втра­ча­є­ться че­рез сті­ни і ві­кна. А в ін­ди­ві­ду­аль­но­му, окре­мо збу­до­ва­но­му до­мі — че­рез дах та під­ло­гу. Ви­тік від­бу­ва­є­ться че­рез щі­ли­ни, які утво­рю­ю­ться че­рез не­до­лі­ки мон­та­жу при бу­дів­ни­цтві. Де­я­кі з них мо­жна ви­пра­ви­ти сво­ї­ми ру­ка­ми.

— Скла­дні­ше, якщо бу­ди­нок має тон­кі сті­ни, щі­ли­ни між бе­тон­ни­ми пли­та­ми та си­рі під­ва­ли. Якщо квар­ти­ра в та­ко­му — то в мо­ро­зні зи­ми бу­де хо­ло­дно. На­віть якщо обві­ша­ти всі кім­на­ти ра­ді­а­то­ра­ми опа­ле­н­ня до са­мої сте­лі.

Ко­ли під­ві­ко­н­ня по­стій­но хо­ло­дні, а на ві­кнах з’яв­ля­є­ться кон­ден­сат, це зна­чить, що є щі­ли­ни, че­рез які по­сту­пає хо­ло­дне по­ві­тря. Во­ни з’яв­ля­ю­ться у ві­кнах че­рез зно­шу­ва­н­ня ущіль­ню­валь­них гу­мок або не­які­сний мон­таж скло­па­ке­тів. Те­пло втра­ча­є­ться і че­рез щі­ли­ни в бал­кон­них две­рях.

— Вхі­дні две­рі та­кож ча­сто бу­ва­ють дже­ре­лом про­блем. Їхнє ущіль­не­н­ня зно­шу­є­ться. З’яв­ля- ються щі­ли­ни. Че­рез них у при­мі­ще­н­ня по­стій­но по­тра­пляє хо­ло­дне по­ві­тря. Тут до­по­мо­же уста­нов­ка по­двій­них две­рей.

Щоб не втра­ча­ло­ся те­пло від ра­ді­а­то­рів, стін­ку за ни­ми об­кле­ю­ють фоль­гою. Са­мі ж ба­та­реї не­об­хі­дно ре­тель­но очи­сти­ти. Пил та ба­га­то­рі­чний шар фар­би зна­чно змен­шу­ють їхню те­пло­від­да­чу.

— Што­ри по­вин­ні бу­ти ма­кси­маль­но щіль­ни­ми. Але не ма­ють за­кри­ва­ти ра­ді­а­то­ри опа­ле­н­ня. Їх кра­ще зро­би­ти ко­ро­тки­ми. Або під­вер­та­ти за ба­та­реї.

У ку­хні обов’яз­ко­во по­трі­бні вен­ти­ля­цій­ні отво­ри для від­ве­де­н­ня про­ду­ктів го­рі­н­ня га­зу. Але ча­сто вен­ти­ля­ція пра­цює ”нав­па­ки”. За­мість ви­да­ле­н­ня по­ві­тря з при­мі­ще­н­ня на­зов­ні — че­рез них з ву­ли­ці за­тя­гу­є­ться хо­лод. Слід вста­но­ви­ти над пли­тою ви­тяж­ку з го­фро­тру­бою.

Ко­жен бу­ди­нок має свої ”міс­тки хо­ло­ду”

— До­по­мо­же збе­рег­ти те­пло і змі­на де­яких зви­чок, — за­пев­нює Іван Бе­ца. — Ча­сто між­кім­на­тні две­рі в квар­ти­рі за­кри­ва­ють ли­ше вно­чі. Вар­то зви­кну­ти ро­би­ти це зав­жди. Якщо щіль­но за­кри­ти всі две­рі між кім­на­та­ми — мо­жна з’ясу­ва­ти, яка най­хо­ло­дні­ша в бу­дин­ку. І зро­би­ти ви­снов­ки.

”Міс­тки хо­ло­ду” у бу­дин­ку та квар­ти­рі зна­хо­дять за допомогою при­ла­ду — тепловізора

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.