”До­че­ка­ю­ся, по­ки Ке­трін ви­пу­стять. По­тім від­мов­лю­ся від ме­ди­чної до­по­мо­ги”

”БІЛЯКА” БАЛДЖЕРА ВБИ­ЛИ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ У НО­ВІЙ В’ЯЗНИ­ЦІ

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Ан­на ПЕТРІВ

Аме­ри­кан­ський зло­дій 81-рі­чний Джеймс БАЛДЖЕР на прі­зви­сько ”Бі­ляк” по­мер у тюр­мі мі­ста Ха­зел­тон. Одно­го із най­більш роз­шу­ку­ва­них зло­чин­ців США спів­ка­мер­ни­ки за­би­ли до смер­ті.

Джеймс на­ро­див­ся в аме­ри­кан­сько­му Бо­сто­ні. Гра­бу­ва­ти по­чав під­лі­тком. Прі­зви­сько ”Бі­ляк” отри­мав че­рез своє сві­тле во­лос­ся на по­ча­тку кри­мі­наль­ної кар’єри від мі­сце­вих ко­пів. Усе жи­т­тя не­на­ви­дів йо­го.

У 14 ро­ків зв’язав­ся з бан­дою ви­ход­ців з Ір­лан­дії ”Три­ли­сник”. Ви­кра­дав ав­то­мо­бі­лі. Упер­ше по­тра­пив за ґра­ти. За п’ять ро­ків звіль­нив­ся і пі­шов до ар­мії. На слу­жбі ув’язни­ли за роз­бій.

Пі­сля по­вер­не­н­ня до ци­віль­но­го жи­т­тя про­ми­шляв озбро­є­ни­ми по­гра­бу­ва­н­ня­ми, ре­ке­том, ви­ма­га­н­ням, про­да­жем нар­ко­ти­ків. Став убив­цею. Йо­го на­зи­ва­ли ”Ко­ро­лем пів­ден­но­го Бо­сто­на”. Ні­би­то ні­ко­ли не про­да­вав нар­ко­ти­ки ді­тям і су­сі­дам, до­ві­ряв тіль­ки ір­ланд­цям, не зра­джу­вав дру­зів.

По­лі­ція Бо­сто­на дов­гий час не мо­гла ув’язни­ти Балджера, бо він спів­пра­цю­вав із Фе­де­раль­ним бю­ро роз­слі­ду­вань. До­по­ма­гав бю­ро лі­кві­ду­ва­ти іта­лій­ську ма­фію в США.

1994-го, щоб уни­кну­ти аре­шту, ”Бі­ляк” зро­бив пла­сти­чну опе­ра­цію. За­хо­вав па­ке­ти з гро­ши­ма, ко­штов­но­стя­ми та фаль­ши­ви­ми па­спор­та­ми в Аме­ри­ці, бри­тан­сько­му Лон­до­ні, ір­ланд­сько­му Ду­блі­ні та іта­лій­ській Ве­не­ції. Балджера вва­жа­ли най­більш роз­шу­ку­ва­ним зло­чин­цем у США пі­сля за­снов­ни­ка те­ро- ри­сти­чної ”Аль-Ка­ї­ди” Уса­ми бін Ла­де­на. За ін­фор­ма­цію про ньо­го обі­ця­ли $2 млн.

Ра­зом із ко­хан­кою Ке­трін Грейг, яка бу­ла на 22 ро­ки мо­лод­шою, осе­лив­ся в ка­лі­фор­ній­сько­му мі­сті Сан­та-Мо­ні­ка бі­ля ти­хо­оке­ан­сько­го узбе­реж­жя. Ці­ли­ми дня­ми ди­вив­ся те­ле­ві­зор, май­же не ви­хо­див із до­му. Про­те Ке­трін ча­сто від­ві­ду­ва­ла са­ло­ни кра­си. Аген­ти про­слід­ку­ва­ли за нею.

Па­ру за­а­ре­шту­ва­ли 22 черв­ня 2011 ро­ку. У їхньо­му по­ме­шкан­ні зна­йшли по­над $800 тис. го­тів­кою, ар­се­нал зброї та кіль­ка фаль­ши­вих па­спор­тів. Ганг­сте­ра зви­ну­ва­ти­ли в при­че­тно­сті до 19 убивств, а та­кож у ре­ке­ті, ша­храй­стві і чи­слен­них по­гра­бу­ва­н­нях. За­су­ди­ли до двох до­ві­чних тер­мі­нів і п’яти ро­ків.

Пі­сля су­ду йо­го кіль­ка ра­зів пе­ре­во­ди­ли з одні­єї в’язни­ці до ін­шої.

”Я про­жи­ву ще при­найм­ні два ро­ки — до­че­ка­ю­ся, по­ки Ке­трін ви­пу­стять. По­тім від­мов­лю­ся від ме­ди­чної до­по­мо­ги, — пи­сав зло­чи­нець жін­ці, яка жи­ла по­руч із ни­ми в Сан­та-Мо­ні­ці.

Ми­ну­ло­го мі­ся­ця йо­го ви­рі­ши­ли від­пра­ви­ти в мі­сто Ха­зел­тон. Адво­кат на­звав це смер­тним ви­ро­ком. То­рік у тій тюр­мі за­фі­ксу­ва­ли 275 ви­пад­ків на­силь­ства, що­най­мен­ше двоє лю­дей за­ги­ну­ли. Балджера вби­ли на на­сту­пний день пі­сля при­бу­т­тя до в’язни­ці.

За­су­ди­ли до двох до­ві­чних тер­мі­нів і п’яти ро­ків

Ко­ли­шньо­го ін­фор­ма­то­ра аме­ри­кан­ських спец­служб Джейм­са Балджера на прі­зви­сько Бі­ляк ве­дуть від вер­то­льо­та під час чер­го­во­го ета­пу­ва­н­ня. ФБР зі­зна­ло­ся, що йо­го аген­ти до­зво­ля­ли чо­ло­ві­ко­ві ско­ю­ва­ти зло­чи­ни в обмін на ін­фор­ма­цію про ма­фію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.