Фран­цузь­кі се­па­ра­ти­сти ви­яви­ли­ся в мен­шо­сті на ре­фе­рен­ду­мі

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Ві­кто­рія МІЗЕРНА

4 ли­сто­па­да на ре­фе­рен­ду­мі жи­те­лі Но­вої Ка­ле­до­нії, фран­цузь­кої за­мор­ської те­ри­то­рії, про­го­ло­су­ва­ли про­ти не­за­ле­жно­сті від Фран­ції. На це го­ло­су­ва­н­ня че­ка­ли з 1988-го.

Яв­ка ви­бор­ців ста­но­ви­ла близь­ко 81%. По­над 56% мі­сце­вих жи­те­лів ви­рі­ши­ли, що Но­ва Ка­ле­до­нія за­ли­ши­ться у скла­ді Фран­ції. 44% обра­ли не­за­ле­жність.

Остро­ви Но­ва Ка­ле­до­нія роз­та­шо­ва­ні в Ти­хо­му оке­а­ні на схід від Ав­стра­лії. Фран­цузь­кою ко­ло­ні­єю ста­ли пі­сля 1853 ро­ку. Тут про­жи­ва­ють 268 тис. лю­дей. Ко­рін­не на­се­ле­н­ня й най­біль­ша етні­чна група — на­ро­дність ка­на­ки, їх 39%. Са­ме во­ни актив­но ви­сту­па­ли за не­за­ле­жність. Се­ред за­ре­є­стро­ва­них ви­бор­ців їх бу­ло близь­ко по­ло­ви­ни.

Мі­сце­ві жи­те­лі є пов­но­прав­ни­ми гро­ма­дя­на­ми Фран­ції. Що­ро­ку отримують від Па­ри­жа по­над 1 млрд єв­ро до­та­цій. Це 10% рі­чно­го мі­сце­во­го бюджету. Рі­вень жи­т­тя в Но­вій Ка­ле­до­нії ви­щий, ніж у су­сі­дніх не­за­ле­жних дер­жа­вах. Остро­ви ма­ють вла­сний пар­ла­мент, який при­зна­чає уряд. Мі­сце­ва вла­да са­мо­стій­но при­ймає за­ко­ни та рі­ше­н­ня що­до пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми й осві­ти.

Най­більш актив­но за не­за­ле­жність ви­сту­па­ли ко­рін­ні ка­на­ки

Но­ва Ка­ле­до­нія по­сі­дає че­твер­те мі­сце у сві­ті за ви­ро­бни­цтвом ні­ке­лю. Цей ме­тал не­об­хі­дний для ви­го­тов­ле­н­ня еле­ктро­ні­ки. При­хиль­ни­ки не­за­ле­жно­сті спо­ді­ва­ю­ться по­бу­ду­ва­ти еко­но­мі­ку дер­жа­ви на йо­го екс­пор­ті. Згі­дно з до­мов­ле­но­стя­ми, мо­жуть про­ве­сти ще два ре­фе­рен­ду­ми до 2022 ро­ку.

2010 ро­ку жи­те­лі двох за­мор­ських де­пар­та­мен­тів Фран­ції — Гві­а­ни й Мар­ти­ні­ки про­го­ло­су­ва­ли про­ти роз­ши­ре­н­ня мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Під­три­ма­ли збе­ре­же­н­ня пря­мо­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня Па­ри­жу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.