Дим від ка­лья­ну вра­жає нир­ки та се­чо­вий мі­хур

ВИКЛИКАЄ СИЛЬ­НИЙ ГО­ЛОВ­НИЙ БІЛЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я -

— У мо­го чо­ло­ві­ка роз­ви­ну­ла­ся алер­гія на дим. За­ди­ха­є­ться, му­чи­ться від силь­но­го ка­шлю, — ка­же ме­шкан­ка квар­ти­ри над ка­льян-ба­ром 66-рі­чна Зі­на­ї­да ХОЛОДНЯКОВА з Ки­є­ва. — Су­сі­ди на­віть про­да­ли квар­ти­ру. У їхньої ди­ти­ни та­ка ж алер­гія. Ви­рі­ши­ли не ри­зи­ку­ва­ти. Ми не про­да­ли, але ось уже 4 ро­ки як ме­шка­є­мо у си­на. Спла­чу­є­мо за пу­сту квар­ти­ру. Не хо­че­мо по­мер­ти від ка­лья­ну.

Ка­льян­ний дим зда­тен спри­чи­ни­ти пер­ші­н­ня й на­бряк у гор­лі, ви­кли­ка­ти силь­ний го­лов­ний біль і різ­ке під­ви­ще­н­ня ти­ску. Уна­слі­док вди­ха­н­ня йо­го лю­ди­на мо­же зне­при­том­ні­ти. Усе че­рез вміст у та­ко­му ди­мі то­кси­чних ре­чо­вин.

— Ми про­во­ди­ли екс­пе­ри­мент. Пе­ре­ві­ря­ли вміст ча­дно­го га­зу в по­ві­трі, яке ви­ди­ха­ла лю­ди­на пі­сля ка­лья­ну й пі­сля ви­ку­рю­ва­н­ня пів­па­чки си­га­рет. Так от вміст ча­дно­го га­зу пі­сля се­ан­су ка­лья­ну був у де­ся­тки ра­зів біль­ший, — го­во­рить 52-рі­чний От­то Стой­ка, го­лов­ний лі­кар Ки­їв­сько­го мі­сько­го цен­тру здо­ров’я.

Ка­льян є тю­тю­но­вим про­ду­ктом. У про­це­сі йо­го ку­рі­н­ня ви­ді­ля­є­ться у со­тні ра­зів біль­ше смол, ніж пі­сля зви­чай­них си­га­рет. Це ж сто­су­є­ться й кан­це­ро­ге­нів. На­при­клад, бен­зо­пі­ре­ну й фор­маль­де­гі­дів. Їхній вміст у по­ві­трі пі­сля се­ан­су ку­рі­н­ня ка­лья­ну в де­ся­тки ра­зів ви­щий, ніж пі­сля си­га­ре­ти.

— Крім цьо­го, у ле­ге­ні по­тра­пляє дим від ву­гі­л­ля, яке зго­рає в ка­лья­ні. Чо­мусь лю­ди вва­жа­ють йо­го очи­ще­ним, якщо він про­йшов че­рез во­ду чи якісь во­дя­ні су­мі­ші. На­справ­ді це міф. Дим є дим. І він ду­же кон­цен­тро­ва­ний. Мо­же на­віть спри­чи­ни­ти рак ди­халь­них шля­хів.

То­кси­чні скла­до­ві ка­льян­но­го ди­му вра­жа­ють та­кож ор­га­ни ви­ді­ле­н­ня. Осо­бли­во нир­ки й се­чо­вий мі­хур. Б’ють по здо­ров’ю сер­це­во-су­дин­ної си­сте­ми. Під час ку­рі­н­ня ка­лья­ну мо­жна під­че­пи­ти гер­пес, рі­зні фор­ми ге­па­ти­ту, ту­бер­ку­льоз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.