Для су­гло­бів шкі­дли­ві на­ва­ри­сті буль­йо­ни та жир­не м’ясо

БІЛЬ У КОЛІНАХ ЗНІ­МАЄ ОЛІЯ ЯЛИЦІ

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Катерина РОМАНЧУК

— По­го­ду вже мо­жу пе­ред­ба­ча­ти не гір­ше за си­но­пти­ків. На дощ кру­тить ко­лі­на так, що спа­ти не мо­жу. По пів­но­чі не зна­йду со­бі мі­сця, — го­во­рить Ан­то­ні­на ЗАВАЛЬНА, 59 ро­ків, із се­ли­ща Го­ло­ва­нівськ Кі­ро­во­град­ської обла­сті. — Ря­ту­ю­ся про­ти­за­паль­ни­ми та­бле­тка­ми та ма­зя­ми. Лі­кар роз­во­дить ру­ка­ми. Ка­же, що то ві­ко­ве і він ні­чо­го не мо­же зро­би­ти.

— Осінь — по­ра за­го­стрень хво­роб су­гло­бів. Якщо де­я­кі про­сто за­ва­жа­ють жи­ти, то, на­при­клад, рев­ма­то­ї­дний ар­троз без лі­ку­ва­н­ня ро­бить із лю­ди­ни ін­ва­лі­да. Він не­ви­лі­ков­ний, і мо­жна ли­ше по­лег­ши­ти про­я­ви, — роз­по­від­ає Оле­ксандр Сер­гій­чук, 37 ро­ків, сто­ли­чний ре­а­бі­лі­то­лог. — Ар­троз остан­ні­ми ро­ка­ми ду­же по­мо­лод­шав че­рез ма­лу ру­хли­вість та не­зба­лан­со­ва­не хар­чу­ва­н­ня. Від цьо­го осла­бля­ю­ться м’язи, ви­ни­кає ожи­рі­н­ня та зро­стає на­ван­та­же­н­ня на су­гло­би.

За­хво­рю­ва­н­ня ча­сті­ше тра­пля­є­ться у жі­нок. Осо­бли­во при клі­ма­ксі, під час яко­го по­чи­на­є­ться гор­мо­наль­на пе­ре­бу­до­ва ор­га­ні­зму. Ін­ши­ми пу­ско­ви­ми ме­ха­ні­зма­ми є ін­фе­кції, стре­си та не­до­ста­тні фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня. Во­ни ви- кли­ка­ють втра­ту ела­сти­чно­сті хря­що­вої тка­ни­ни в су­гло­бі, і з ча­сом во­на про­сі­дає.

— Су­гло­бо­ва рі­ди­на, що по­кри­ває хря­щі, за­хи­щає їх від тер­тя. З ро­ка­ми це ”ма­сти­ло” по­сту­по­во втра­чає во­ло­гу. Су­гло­би по­чи­на­ють сти­ка­ти­ся один з одним, ста­ють не­рів­ни­ми і шорс­тки­ми. Між ни­ми збіль­шу­є­ться тер­тя і ви­ни­кає тріск. Хря­щі не ма­ють нер­во­вих за­кін­чень, то­му тріск не су­про­во­джу­є­ться бо­лем. Але з ві­ком су­глоб ого­лю­є­ться і при ру­сі йо­го го­лов­ки з’яв­ля­є­ться біль та за­па­ле­н­ня нав­ко­ли­шніх су­хо­жиль.

Для по­кра­ще­н­ня ста­ну су­гло­бів при­зна­ча­ють лі­ку­валь­ну гім­на­сти­ку та ван­ни з тра­ва­ми ро­ма­шки, шав­лії, со­сни. Ко­ри­сно пі­сля них втер­ти в ко­лі­но на­ту­раль­ну олію ялиці.

Мар­шрут тре­ба що­ти­жня змі­ню­ва­ти

— Ефе­ктив­ність го­мео­па­ти­чних пре­па­ра­тів та на­ро­дних ме­то­дів не до­ве­де­на, — про­дов­жує Сер­гій­чук. — То­му по­трі­бно лі­ку­ва­ти­ся пре­па­ра­та­ми, які до­по­мо­гли міль­йо­нам хво­рих. Сьо­го­дні ма­ло не на ко­жно­му кро­ці зу­стрі­ча­є­ться ре­кла­ма, яка про­по­нує по­ря­ту­нок від усіх не­дуг. Але хво­рих лю­дей чо­мусь не стає мен­ше, а тіль­ки ча­сті­ша­ють за­пу­ще­ні ви­пад­ки за­хво­рю­вань. Будь­те обе­ре­жні, якщо ба­чи­те мазь чи та­бле­тки, де в ін­стру­кції не вка­за­ні по­бі­чні ефе­кти.

Мо­жна за­мо­ту­ва­ти ко­лі­но ела­сти­чним бин­том чи одя­га­ти на­ко­лін­ни­ки. Це змен­шує на­ван­та­же­н­ня на хво­рий су­глоб.

— На­віть якщо важ­ко ру­ха­ти­ся, по­трі­бно ре­гу­ляр­но ро­би­ти ран­ко­ву за­ряд­ку, бі­га­ти під­тю­пцем, їзди­ти на ве­ло­си­пе­ді, пла­ва­ти. Це під­три­мує м’язи у то­ну­сі та роз­ван­та­жує су­гло­би. Спо­ча­тку бо­лі­ти­муть но­ги. З ча­сом біль прой­де, осо­бли­во якщо бі­га­ти по тра­ві, а не по асфаль­ту. Мар­шрут тре­ба що­ти­жня змі­ню­ва­ти, бо м’язи швид­ко зви­ка­ють до пев­них умов.

Вар­то обме­жу­ва­ти на­ва­ри­сті буль­йо­ни і жир­не м’ясо. Від на­дмі­ру жир­них про­ду­ктів утво­рю­є­ться се­чо­ва ки­сло­та, яка по­га­но ви­во­ди­ться. Во­на кри­ста­лі­зу­є­ться і від­кла­да­є­ться в су­гло­бах. То­му та­кож не мо­жна їсти хо­ло­дець, па­ште­ти, кон­сер­ви та ков­ба­си. М’ясо кра­ще вжи­ва­ти у від­ва­ре­но­му, за­пе­че­но­му ви­гля­ді, при­го­то­ва­не на па­ру. Слід пи­ти 2–3 л рі­ди­ни в день.

На ар­троз хво­ріє біль­ше жі­нок, ніж чо­ло­ві­ків. Не­ду­га ви­ни­кає, бо хря­щі в су­гло­бі втра­ча­ють ела­сти­чність і з ча­сом сти­ра­ю­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.