Клі­ща де­мо­де­кса вби­ва­ють трав’яні збо­ри

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - ПОРАДА Со­ло­мія КУЧЕРЕНКО

— Че­рез де­мо­де­коз не мо­гла спо­кій­но жи­ти, — ка­же 33-рі­чна Ма­рія БОБРОВА із Лу­цька. — Облич­чя по­стій­но об­си­па­ло при­ща­ми, ко­сме­ти­кою не мо­гла при­хо­ва­ти, по­ча­ла ком­пле­ксу­ва­ти. Дов­го шу­ка­ла ді­є­вий спо­сіб, щоб по­збу­ти­ся не­ду­ги. На­ре­шті за­мо­ви­ла трав’яний за­сіб від де­мо­де­ко­зу у Те­тя­ни Пав­лів­ни Ра­діо­но­вої. Шкі­ра очи­сти­ла­ся, при­щі зі­йшли.

Цю не­ду­гу спри­чи­няє кліщ де­мо­декс, який є май­же у ко­жної лю­ди­ни.

— Кліщ жи­ве під шкі­рою облич­чя, — ка­же трав­ни­ця Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва. — Жи­ви­ться ви­ді­ле­н­ня­ми із саль­них про­то­ків. Ви­би­ра­є­ться на по­верх­ню для спа­рю­ва­н­ня, пі­сля чо­го зно­ву по­вер­та­є­ться все­ре­ди­ну, щоб від­кла­сти яй­ця. Ко­ли ги­не, то пе­ре­тво­рю­є­ться на чу­жо­рі­дну під­шкір­ну рі­ди­ну. Облич­чя лю­ди­ни вкри­ва­є­ться ви­си­пом.

В ор­га­ні­змі з силь­ним іму­ні­те­том кліщ де­мо­декс не роз­ви­ва­є­ться.

— Якщо у лю­ди­ни з’яв­ля­ю­ться про­бле­ми з ки­шко­во-шлун­ко­вим тра­ктом, на­при­клад дис­ба­кте­ріоз чи га­стрит, кліщ де­мо­декс про­я­вить себе. Облич­чя вкри- ється ха­ра­ктер­ни­ми при­ща­ми. Від де­мо­де­ко­зу я ви­го­тов­ляю при­тир­ку і мазь на тра­вах. Крім цьо­го, збір ці­лю­щих трав і ко­рі­н­ня. Пі­сля за­сто­су­ва­н­ня ком­пле­ксу по­лі­пше­н­ня на­стає вже на тре­тій­че­твер­тий день.

Мій на­ту­раль­ний ком­плекс ви­го­тов­ле­ний за ста­ро­вин­ним сі­мей­ним ре­це­птом. Не чи­нить по­бі­чної дії, не викликає алер­гії.

Облич­чя вкри­є­ться ха­ра­ктер­ни­ми при­ща­ми

— Слід бе­рег­ти шкі­ру облич­чя, уни­ка­ти пря­мо­го со­ня­чно­го про­мі­н­ня. Обмеж­те себе у вжи­ван­ні го­строї, пря­ної та жир­ної їжі. При ви­ко­нан­ні усіх мо­їх ре­ко­мен­да­цій отри­ма­є­те чу­до­вий ре­зуль­тат. Не дай­те клі­що­ві шан­су на жи­т­тя, — ка­же Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва.

Не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію про ге­мо­рой, про­ста­тит, гер­пес, де­мо­де­коз, псо­рі­аз, гри­бок, гай­мо­рит, па­ра­про­ктит, ар­троз, осте­о­мі­є­літ, тро­фі­чні ви­раз­ки, про­ле­жні, це­лю­літ та ін­ші не­ду­ги ви мо­же­те знай­ти на мо­є­му офі­цій­но­му сай­ті. До­по­мо­жіть со­бі, і я пев­на, що ду­же ско­ро ви по­чу­ва­ти­ми­те­ся здо­ро­ви­ми.

Звер­ну­ти­ся до Те­тя­ни Пав­лів­ни Ра­діо­но­вої по до­по­мо­гу мо­жна за тел.: 0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98 www.travnik.kharkov.ua міль­йо­нів ру­хів за рік ро­блять ре­бра лю­ди­ни. В ор­га­ні­змі їх є 24, тоб­то 12 пар. Іно­ді в жі­нок бу­ває 11 або 13 пар. Цей факт на­зи­ва­ють ”син­дром ре­бра Ада­ма”.

Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва про­по­нує ефе­ктив­ні за­со­би від рі­зних не­дуг. Го­тує їх за ста­ро­вин­ни­ми ре­це­пта­ми сі­мей­ної ди­на­стії трав­ни­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.