Ан­глій­ське ра­гу ту­шку­ють з ко­ри­цею

ГАРБУЗОВИЙ ХЛІБ ПРИСМАЧУЮТЬ ЧАСНИКОМ

Gazeta po-ukrainsky - - СТРАВИ З ГАРБУЗА - Катерина РОМАНЧУК

— Гар­бу­зо­ве ра­гу ро­блю за го­ди­ну. Ре­це­птів є ба­га­то, до­три­му­ю­ся ан­глій­сько­го, — го­во­рить сум­чан­ка На­та­лія ЯРОШ, 42 ро­ки. — Для ньо­го пі­ді­йдуть будь-які ово­чі. Як сві­жі, так і за­мо­ро­же­ні. Щоб стра­ва ви­йшла си­тні­ша, до­даю ква­со­лю, гри­би та фі­ле кур­ки.

Зні­має шкір­ку з 500 г по­мі­до­рів. Пе­ре­ме­лює в блен­де­рі. Чи­стить та по­дрі­бнює 3 ци­бу­ли­ни. Під­сма­жує її та 100 г пе­че­риць до зо­ло­ти­сто­го ко­льо­ру у гли­бо­кій ско­во­ро­ді. Кру­пно рі­же 4 се­ре­дні кар­то­пли­ни. Так са­мо на­рі­зає 500 г очи­ще­но­го гар­бу­за. До­дає йо­го та кар­то­плю у ско­во­рід­ку.

— До цьо­го ра­гу не го­тую жо­дно­го гар­ні­ру. Тут, крім кар­то­плі, ви­ста­чає си­тних ово­чів. Ко­ли ж їх за­ма­ло, до­даю під­сма­же­ні шма­тки ку­ря­ти­ни, ви­ста­чить одно­го фі­ле.

За­ли­ває ра­гу то­ма­тним пю­ре, при­сма­чує па­ли­чкою ко­ри­ці, 10 го­ро­ши­на­ми ду­хмя­но­го пер­цю та кла­де 4 лав­ро­вих лис­тки. По­си­пає 1/2 ч. л. со­лі та пе­ре­мі­шує. На­кри­ває ско­во­ро­ду кри­шкою та ту­шкує на се­ре­дньо­му во­гні 30 хв. Ко­ли стра­ва при­го­ту­є­ться, ді­стає з ра­гу лав­ро­ве ли­стя та ко­ри­чну па­ли­чку.

— Ра­гу мо­жна го­ту­ва­ти не у фор­мі, а у гар­бу­зі. Мию не­ве­ли­кий, зрі­зую вер­хів­ку та лож­кою ви­ймаю м’якоть. Кла­ду всі скла­дни­ки у цю ім­про­ві­зо­ва­ну по­су­ди­ну і за­пі­каю 30–40 хви­лин. На стіл по­даю у гар­бу­зі.

— Із гар­бу­за, що не при­го­туй, все ви­хо­дить до ла­ду. Не­що­дав­но при­го­ту­ва­ла гарбузовий хліб із часником та го­стрим пер­цем, ду­же спо­до­бав­ся, — го­во­рить ки­ян­ка Алі­на КОНОНЕНКО, 33 ро­ки. — Ця яскра­ва ви­пі­чка вра­жає не тіль­ки ко­льо­ром, а й силь­ним пря­ним аро­ма­том.

Роз­во­дить 7 г су­хих дрі­жджів та 1 ч. л. цукру в 30 мл во­ди. За­ли­шає на 15 хв. Ро­зрі­зує 4 зуб­чи­ки ча­сни­ку та 2 пер­ці чи­лі. Під­сма­жує їх на олії 3–4 хв. Змі­шує дрі­жджі зі 100 мл те­плої во­ди. До- дає 400 г гар­бу­зо­во­го пю­ре, 4 г со­ло­ду і пе­ре­мі­шує. Про­сі­ває сю­ди 500 г бо­ро­шна і за­мі­шує м’яке, ела­сти­чне ті­сто. До­дає 1/3 ч. л. со­лі та 2 ст. л. олії. Мі­сить 10 хв і ско­чує ті­сто в ку­лю. Пе­ре­кла­дає у зма­ще­ну олі­єю ми­ску та на­кри­ває плів­кою. Три­має го­ди­ну в те­пло­му мі­сці, щоб ті­сто збіль­ши­ло­ся вдві­чі. То­ді фор­мує йо­го в бу­ха­нець і ви­кла­дає на по­си­па­не бо­ро­шном де­ко. На­кри­ває ру­шни­ком і дає пі­ді­йти ще 30 хви­лин. Звер­ху по­си­пає гар­бу­зо­вим на­сі­н­ням і ста­вить ви­пі­ка­ти­ся у ду­хов­ку при 220°C. Че­рез 10 хв. тем­пе­ра­ту­ру змен­шує до 200. Ста­вить на низ ду­хов­ки ін­ше де­ко з хо­ло­дною во­дою. Пе­че хліб ще пів­го­ди­ни.

Звер­ху по­си­пає гар­бу­зо­вим на­сі­н­ням і ста­вить у ду­хов­ку

Ово­че­ве ра­гу мо­жна за­пі­ка­ти у гар­бу­зі. З не­ве­ли­ко­го зрі­за­ють вер­хів­ку та ви­йма­ють м’якоть. Кла­дуть усі скла­дни­ки і став­лять у ду­хов­ку на 30–40 хви­лин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.