Жін­ку вря­ту­ва­ли з-під смі­т­тя

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на ОРЕЛ

Оде­сит 77-рі­чний Ві­ктор КОРЖ за­ки­дав смі­т­тям дру­жи­ну Оль­гу, 76 ро­ків. Во­на май­же не хо­ди­ла пі­сля опе­ра­ції на но­зі. Чо­ло­вік зно­сив не­по­тріб із ву­ли­ці до­до­му і скла­дав на ліж­ко, де жін­ка ле­жа­ла.

Її кри­ки про до­по­мо­гу по­чу­ли су­сі­ди. 2 ли­сто­па­да ви­кли­ка­ли ря­ту­валь­ни­ків.

— Вхід у квар­ти­ру був пов­ні­стю за­бло­ко­ва­ний. До­ве­ло­ся ви­би­ва­ти две­рі, — го­во­рить ре­чник обла­сної слу­жби із над­зви­чай­них си­ту­а­цій Оль­га Са­фро­но­ва, 34 ро­ки. — Квар­ти­ра бу­ла пов­ні­стю за­ха­ра­ще­на смі­т­тям. Се­ред ньо­го і зна­йшли жін­ку. Бу­ла у на­пів­при­том­но­му ста­ні. Ря­ту­валь­ни­ки ви­не­сли її з квар­ти­ри та від­пра­ви­ли у лі­кар­ню.

Чо­ло­вік зно­сить смі­т­тя до ха­ти остан­ні 20 ро­ків, ка­жуть су­сі­ди. Кіль­ка ра­зів йо­го ро­ди­чі і ко­му­наль­ни­ки на­ма­га­ли­ся при­бра­ти у по­ме­шкан­ні.

— У ньо­го є донь­ка і внук, які жи­вуть у Ки­є­ві. Не­о­дно­ра­зо­во хо­ті­ли із ни­ми ви­ки­ну­ти мо­тлох, — ка­же пра­ців­ни­ця ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства ”Чор­но­мор­ський” 45-рі­чна Ва­лен­ти­на, прі­зви­ща не на­зи­ває. — Три ро­ки то­му найня­ли транс­порт і з йо­го вну­ком все при­бра­ли. Але чо­ло­вік зі­брав но­ве смі­т­тя. Внук ще кіль­ка ра­зів при­їжджав, але не зміг пе­ре­ко­на­ти ді­да ні­чо­го не при­но­си­ти. Ві­ктор агре­сив­но ре­а­гує, ко­ли ці ре­чі ви­ки­да­ю­ться. За­га­лом він нор­маль­ний чо­ло­вік. Був вій­сько­вим, за­раз пра­цює двір­ни­ком. Йо­го дру­жи­на — ко­ли­шній фар­ма­цевт. У неї ушко­дже­на ший­ка сте­гна. Ми ду­ма­ли, во­на до­сі в лі­кар­ні. Бі­дна жін­ка. На­віть до ту­а­ле­ту схо­ди­ти не мо­гла. За­раз ми зно­ву по­при­би­ра­ли у квар­ти­рі. Але сум­ні­ва­ю­ся, що це на­дов­го.

Че­рез смі­т­тя у бу­дин­ку весь час смер­дить. Че­рез Ві­кто­ра кіль­ка ра­зів ста­ва­ли­ся по­же­жі, скар­жа­ться ме­шкан­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.