Поль­ща втра­чає по­пу­ляр­ність се­ред за­ро­бі­тчан

ПО­ТРІ­БНО САМИМ ОПЛА­ЧУ­ВА­ТИ ЖИ­ТЛО

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Укра­їн­ці ста­ли мен­ше їха­ти на за­ро­бі­тки до Поль­щі, ствер­джу­ють мі­сце­ві ро­бо­то­дав­ці. Пра­ців­ни­ків пе­ре­ма­ню­ють Че­хія, Сло­вач­чи­на, Угор­щи­на. Ці кра­ї­ни спро­сти­ли умови пра­це­вла­шту­ва­н­ня для іно­зем­ців.

— На за­ро­бі­тки до Поль­щі по­їхав 2014-го. Остан­ній рік на­віть не до­пра­цю­вав ві­зи, по­вер­нув­ся до­до­му, — ка­же 43-рі­чний Ві­ктор Де

міш із Ма­рі­у­по­ля. За чо­ти­ри ро­ки ви­вчив поль­ську. Остан­нє мі­сце ро­бо­ти — во­дій під­йом­ни­ка на скла­ді.

— Дру­жи­на і троє ді­тей жи­вуть в орен­до­ва­ній квар­ти­рі. Ду­мав, по­їду на за­ро­бі­тки, підза­ро­блю гро­шей. Ку­пи­мо вла­сне жи­тло. Пер­ший раз че­рез зна­йо­мо­го вла­шту­вав­ся під­со­бним пра­ців­ни­ком на бу­дів­ни­цтво у Вар­ша­ві. З ран­ку до но­чі но­си­ли бу­ді­вель­не смі­т­тя, роз­чин, матеріали. За­ро­бляв 20–25 ти­сяч гри­вень. Ча­сти­ну гро­шей щомісяця ви­си­лав дру­жи­ні. З ко­жної зар­пла­ти мі­няв 200 до­ла­рів, від­кла­дав. Вла­сник бу­до­ви по­се­лив без­ко­штов­но у хо­ро­шо­му хо­сте­лі. В ко­жній кім­на­ті ме­шка­ли по двоє лю­дей. Бу­ли но­ві ме­блі, душ, те­ле­ві­зор, ін­тер­нет. Що­ти­жня мі­ня­ли по­стіль, при­би­ра­ли. Їжу са­мі го­ту­ва­ли.

Че­рез пів­ро­ку по­вер­нув­ся до­до­му. По­хо­див по зна­йо­мих, по­пи­тав ро­бо­ту. Ті лиш ру­ка­ми роз­во­ди­ли. Я шахтар, ра­ні­ше пра­цю­вав в Ан­тра­ци­ті. За три мі­ся­ці зно­ву по­їхав у Поль­щу. Цьо­го ра­зу до мі­ста Же­шув. Пра­цю­вав на скла­ді, ку­ди при­во­зять фру­кти й ово­чі від фер­ме­рів, із опто­вих скла­дів. Їх тре­ба сор­ту­ва­ти і від­прав­ля­ти на ма­га­зи­ни. При та­ких скла­дах є щось ти­пу гур­то­жи­тків. Умови не та­кі гар­ні, як у хо­сте­лах. У кім­на­ті жи­ли по ше­сте­ро. Най­гір­ше — свар­ки на ро­бо­ті. Укра­їн­ців по­ста­ви­ли пра­цю­ва­ти ра­зом із по­ля­ка­ми. Всі роз­мо­ви тіль­ки про кіль­кість го­дин, опла­ту. На­ші ді­зна­ли­ся, що по­ля­кам пла­тять по 15 зло­тих за го­ди­ну за­мість 13. По­ча­ли­ся до­но­си. Той десь по­сто­яв, ін­ший го­во­рив по те­ле­фо­ну під час ро­бо­ти кон­ве­є­ра. Ще одна про­бле­ма — алер­гія на пре­па­рат, яким обро­бля­ють ово­чі. Ру­ки так пе­кли й бо­лі­ли, що не знав де ді­ти­ся. Якось по­тра­пив до лі­ка­ря, бо вкри­ли­ся пу­хи­ря­ми. Він по­ра­див пі­ти з цьо­го скла­ду.

За ого­ло­ше­н­ня­ми у мі­сце­вих га­зе­тах зна­йшов ро­бо­ту на ін­шо­му. На­чаль­ству спо­до­бав­ся. Вмо­ви­ли йти вчи­ти­ся на во­дія на­ван­та­жу­ва­ча. За­пла­тив за на­вча­н­ня 4,5 ти­ся­чі гри­вень. Три- ва­ло чо­ти­ри мі­ся­ці. За цей час ме­ні ви­пла­чу­ва­ли по 16 ти­сяч гри­вень зар­пла­ти що­мі­ся- ця. Пі­сля на­вча­н­ня вла­шту­ва­ли офі­цій­но на ро­бо­ту. З ча­сом зро­зу­мів, що це бу­ла по- мил­ка. Бо та­ким ро­бі­тни­кам не мо­жна пра­цю­ва­ти по­над­нор­мо­во. Ро­бо­чий день три­ває 8–10 го­дин. На ти­ждень є два ви­хі­дних. За мі­сяць не маю пра­ва пе­ре­пра­цю­ва­ти 240 го­дин. Це ду­же ма­ло. Не ві­зьмеш до­да­тко­ві змі­ни. З ни­ми ви­хо­дить 270–300 го­дин на мі­сяць. А це — гро­ші. Від­по­від­но мої за­ро­бі­тки з 25 ти­сяч гри­вень впа­ли до 18.

Пе­ре­йшов на ін­ший склад, там — те са­ме. За жи­тло мав пла­ти­ти сам. Ви­на­йма­ти квар­ти­ру в Поль­щі до­ро­го. На­ші по 12 осіб ме­шка­ють у три­кім­на­тках. По­ра­ху­вав, якщо по­вер­ну­ся до­до­му і та­ксу­ва­ти­му, ма­ти­му ті ж са­мі гро­ші. Ще й ро­ди­ну ба­чи­ти­му. Я не один та­кий. Знаю й ін­ших лю­дей, які не до­пра­цьо­ву­ють ві­зи і по­вер­та­ю­ться до­до­му ра­ні­ше.

— Поль­ща ста­ла до­сту­пною. Не­має та­ко­го се­ла в Укра­ї­ні, щоб там не по­бу­вав хо­ча б один жи­тель, — го­во­рить 33-рі­чний Юрій МІЗЯКІВСЬКИЙ з асо­ці­а­ції пра­це­вла­шту­ва­н­ня укра­їн­ців у Вар­ша­ві.

— Є кіль­ка при­чин, чо­му Поль­ща втра­чає по­пу­ляр­ність се­ред за­ро­бі­тчан. Пер­ша — лю­ди роз­ча­ро­ву­ю­ться в за­ро­бі­тках. Біль­шість спо­ді­ва­ю­ться, що за кор­до­ном бу­де, як в Укра­ї­ні. Але по­ля­ки ду­же ви­мо­гли­ві. Пра­цю­ва­ти до­во­ди­ться важ­ко, по­над­нор­мо­во. Дру­га при­чи­на — жи­тло ста­ло пла­тним. Ще п’ять ро­ків то­му во­но для за­ро­бі­тчан бу­ло без­ко­штов­ним. За­раз до Поль­щі при­їха­ли на ро­бо­ту стіль­ки лю­дей, що по­ля­ки не в змо­зі ви­найня­ти всім жи­тло. Без­ко­штов­но мо­жна жи­ти мі­сяць, да­лі — за­ро­бі­тча­нин пла­тить сам.

І остан­нє — обман з опла­тою. По­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки, ко­ли укра­їн­цям не ви­пла­чу­ють остан­ньої зар­пла­ти. Або да­ють мен­шу су­му, ніж до­мов­ля­ли­ся.

Із ко­жної зар­пла­ти мі­няв 200 до­ла­рів

РО­БО­ТА ЗА КОР­ДО­НОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.