ЖУРНАЛ ”КРА­Ї­НА” У ПРО­ДА­ЖУ ЩОЧЕТВЕРГА. У НОМЕРІ ЗА 8 ЛИ­СТО­ПА­ДА

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

Пе­ред­пла­тний ін­декс 37278 Вар­тість пе­ред­пла­ти — 57 грн 50 ко­пі­йок ”Успіх мо­жли­вий без ща­стя. А ща­стя без успі­ху — не існує” Оле­ксій БАДЕР, фо­то­граф ”Де­хто го­во­рить, що у нас за­раз жорс­тка укра­ї­ні­за­ція. Це — не­прав­да. Та­кою во­на бу­ла за Ра­дян­сько­го Со­ю­зу в 1923– 1927 ро­ках. То­ді звіль­ни­ли 60 ти­сяч лю­дей із ро­бо­ти че­рез не­зна­н­ня мо­ви” Ві­ктор САВІНОВ, жур­на­ліст ”Не знаю, що та­ке пост­ра­дян­ська лю­ди­на. Як від­рі­зни­ти її від ра­дян­ської? Ні­чо­го в ній не змі­ни­ло­ся. Як не вмі­ли роз­мов­ля­ти одне з одним, так і не на­вчи­ли­ся” Сер­гій ЛОЗНИЦЯ, ре­жи­сер ”Двоє дів­чат ви­ши­ли одна­ко­ві со­ро­чки. Одна вдя­гну­ла свою на ти­ждень ра­ні­ше. По­дру­га з нею 50 ро­ків не роз­мов­ля­ла” Ві­ра МАТКОВСЬКА, ко­ле­кціо­нер­ка укра­їн­ських стро­їв ”Ми­ну­ло­го ти­жня їзди­ли се­ла­ми на пів­дні Та­джи­ки­ста­ну. По­тра­пи­ли на ве­сі­л­ля 16-рі­чної. Су­кню за­мов­ля­ли з Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів, на ко­жно­му паль­ці ма­ла по два пер­сні. При цьо­му в се­лі не­має ні ди­тя­чо­го сад­ка, ні нор­маль­но­го ме­ди­чно­го пун­кту. Вдо­ма у на­ре­че­ної не бу­ло ре­мон­ту ро­ків 20” Фір­де­ус АШУРКУЛОВА, со­ці­аль­ний пра­ців­ник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.