Має ко­ле­кцію пла­ті­вок

Gazeta po-ukrainsky - - РЕПОРТАЖ -

Ро­ман Безсмертний — на­ро­дний де­пу­тат чо­ти­рьох скли­кань, один з ав­то­рів Кон­сти­ту­ції 1996 ро­ку. П’ять ро­ків був пред­став­ни­ком пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми у Вер­хов­ній Ра­ді. Пра­цю­вав на по­са­дах ві­це-прем’єра, за­сту­пни­ка го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Ві­кто­ра Ющен­ка. З лю­то­го 2010-го по чер­вень 2011 ро­ку — по­сол у Білорусі. У 2015–2016 ро­ках пред­став­ляв Укра­ї­ну в по­лі­ти­чній під­гру­пі на пе­ре­го­во­рах у Мін­ську. У кві­тні 2016го ви­йшов звід­ти, на­звав­ши Мін­ський про­цес не­ді­є­вим. Одру­же­ний із 47-рі­чною Те­тя­ною Мо

крі­ді. Від пер­шо­го шлю­бу має донь­ку Лі­лію, 29 ро­ків. У Те­тя­ни — 27-рі­чний син Вла­ди­слав. Спіль­ні ді­ти — 6-рі­чні Єли­за­ве­та та Ана­ста­сія. Лю­бить кла­си­чну му­зи­ку, має ко­ле­кцію ра­ри­те­тних пла­ті­вок. Збе­рі­гає уні­каль­ний кно­пко­вий акор­де­он ”Хо­нер”. — Ним на­го­ро­ди­ли ма­ми­но­го бра­та Во­ло­ди­ми­ра Дем’яно­ви­ча Па­ла­мар­чу­ка за взя­т­тя Бер­лі­на. Зро­бле­ний 1939-го. Той ви­пуск був лі­мі­то­ва­ний. Цьо­го ро­ку ми йо­го ре­став­ру­ва­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.