Пі­дви­щать мі­ні­маль­ну пен­сію

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­та­лія ПЕЧИБОРЩ

У гру­дні на­бу­ва­ють чин­но­сті за­ко­но­дав­чі змі­ни в рі­зних сфе­рах. На 76 грн зро­сте мі­ні­маль­ний про­жи­тко­вий мі­ні­мум, змі­ни­ться роз­мір алі­мен­тів на ді­тей, під­ні­му­ться та­ри­фи на те­пло і во­до­по­ста­ча­н­ня. Для під­при­ємств зни­зять ці­ну на газ.

До 1853 грн на лю­ди­ну за мі­сяць під­ви­щи­ться мі­ні­маль­ний про­жи­тко­вий мі­ні­мум. Для осіб, які втра­ти­ли пра­це­зда­тність ста­но­ви­ти­ме 1497 грн.

— Укра­їн­ці не від­чу­ють зро­ста­н­ня. Во­но ні­ве­лю­є­ться зне­ці­не­н­ням грив­ні, — ка­же еко­но­міст Оле­ксандр Охрі­мен­ко, 54 ро­ки. — Ві­тчи­зня­на ва­лю­та так про­сі­ла, що на­віть під­ня­т­тя на 500 гри­вень не змі­нить си­ту­а­цію.

Про­жи­тко­вий мі­ні­мум прив’яза­ний до мі­ні­маль­них ви­плат, то­му під­ня­т­тя тор­кне­ться зар­плат, пен­сій і со­цви­плат. Ці­ни на про­ду­кти не змі­ня­ться.

Для Укра­ї­ни про­жи­тко­вий мі­ні­мум має скла­да­ти за­раз не мен­ше 5–6 ти­сяч гри­вень.

На 16 від­со­тків зро­стуть ці­ни на те­пло й га­ря­чу во­ду Я шко­дую, що не жи­ву за ча­сів Ста­лі­на. Я вас роз­стрі­ляв би Ана­то­лій Бон­да­рен­ко, мер Чер­кас, звер­нув­ся до мі­ських пе­ре­ві­зни­ків, які ви­ма­га­ють під­ви­щи­ти пла­ту за про­їзд із 4 до 5 грн

Із 1 грудня роз­мір алі­мен­тів на ді­тей мен­ше 6 ро­ків ста­но­ви­ти­ме 1626 грн. Від 6 до 18 ро­ків — 2027 грн.

На 16% зро­стуть ці­ни на те­пло й га­ря­чу во­ду, за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки 52-рі­чний Ан­дрій Ре­ва. Збіль­ше­н­ня пов’яза­не з по­до­рож­ча­н­ням га­зу для на­се­ле­н­ня на 23,5% із ли­сто­па­да.

Для про­ми­сло­вих під­при­ємств вар­тість га­зу впа­де. Мі­ні­маль­ні ці­ни зни­зя­ться на 17% — до 11,2 грн за ку­бо­метр. Ма­кси­маль­ні впа­дуть на 16,5% — до 12,1 грн за куб.

Ці­ни для під­при­ємств рі­зня­ться, за­ле­жно від об­ся­гу за­ку­пів­лі, умов опла­ти та на­яв­но­сті за­бор­го­ва­но­сті.

Роз­мір мі­ні­маль­ної пен­сії зро­сте на 45 грн — із 1452 до 1497. Та­кі ви­пла­ти отри­му­ва­ти­муть май­же 2,5 млн лю­дей.

— У нас при­бли­зно 11,5 міль­йо­нів пен­сіо­не­рів. Пе­ре­ва­жна біль­шість отри­ма­ють під­ви­ще­н­ня у бе­ре­зні 2019 ро­ку, — ка­же на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії і соц­до­слі­джень Лі­дія Тка­чен­ко. — На скіль­ки — за­ле­жа­ти­ме від їхніх ін­ди­ві­ду­аль­них по­ка­зни­ків ста­жу, зар­пла­тно­го ко­е­фі­ці­єн­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.