24 укра­їн­ських мо­ря­ків за­хо­пи­ли в по­лон

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ РО­МАН МОКРЯК ВІД­МО­ВИВ­СЯ ГО­ВО­РИ­ТИ З ОКУПАНТАМИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ру­слан ГРИШКО, Юрій СТРИ­ГУН

В оку­по­ва­но­му Сім­фе­ро­по­лі та Кер­чі під­кон­троль­ні Ро­сії су­ди аре­шту­ва­ли 24 укра­їн­ських вій­сько­вих мо­ря­ків 28 ли­сто­па­да. Во­ни по­тра­пи­ли в по­лон пі­сля бою 25 ли­сто­па­да за 14 миль від узбе­реж­жя Кри­му.

Ро­сій­ські при­кор­дон­ні ко­ра­блі об­стрі­ля­ли й за­хо­пи­ли укра­їн­ські ма­лі бро­ньо­ва­ні ка­те­ри ”Бер­дянськ” і ”Ні­ко­поль” та рей­до­вий бу­ксир ”Яни Ка­пу”. Су­дна йшли з Оде­си до Ма­рі­у­по­ля. Ма­ли ста- ти ча­сти­ною вій­сько­во-мор­ської ба­зи, яку ство­рю­ють у Бер­дян­ську та Ма­рі­у­по­лі.

Про пла­но­вий по­хід з Оде­си за­зда­ле­гідь опо­ві­сти­ли Ро­сію. Укра­їн­ські су­дна о 6:00 пе­ре­хо­пи­ли ка­те­ри ро­сій­ської при­кор­дон­ної слу­жби. Від­кри­ли во­гонь та взя­ли на абор­даж. Трьох по­ра­не­них укра­їн­ців до­пра­ви­ли в лі­кар­ню. Ре­шту — у слід­чий ізо­ля­тор оку­по­ва­но­го Сім­фе­ро­по­ля. Ка­те­ри й бу­ксир пе­ре­гна­ли на вій­сько­ву ба­зу в Кер­чі.

27 ли­сто­па­да Ки­їв­ський ра­йон­ний суд Сім­фе­ро­по­ля аре­шту­вав на два мі­ся­ці 12 ма­тро­сів укра­їн­ських ко­ра­блів за ні­би­то не­за­кон­ний пе­ре­тин ро­сій­сько­го кор­до­ну і спро­тив Фе­де­раль­ній слу­жбі без­пе­ки РФ.

На­сту­пно­го дня так зва­ні су­ди від­бу­ли­ся над офі­це­ра­ми і стар­ши­на­ми. Їх та­кож аре­шту­ва­ли на два мі­ся­ці. Їм за­гро­жує до ше­сти ро­ків ув’язне­н­ня за ні­би­то не­за­кон­ний пе­ре­тин кор­до­ну Ро­сії гру­пою осіб за по­пе­ре­дньою змо­вою.

Жив у 15-мі­сно­му ку­бри­ку ра­ке­тно­го ка­те­ра

Ста­тус укра­їн­ських мо­ря­ків, за­хо­пле­них Ро­сі­єю, — вій­сько­во­по­ло­не­ні. Кра­пка. Це на­віть не за­ле­жить від то­го, чи зго­дна РФ із тим, що во­ни вчи­ни­ли акт агре­сії по від­но­шен­ню до Укра­ї­ни. Був зброй­ний кон­флікт між вій­сько­во-мор­ськи­ми си­ла­ми двох дер­жав. Це ви­зна­ють оби­дві сто­ро­ни. В ре­зуль­та­ті цьо­го кон­флі­кту в по­лон по­тра­пи­ли 24 укра­їн­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці. Су­ди­ти їх не­ма за що. З ни­ми по­вин­ні по­во­ди­тись як із вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми. На них по­ши­рю­є­ться Же­нев­ська кон­вен­ція Єв­ге­нія За­крев­ська, адво­кат

На су­ді ко­ман­дир бу­кси­ра ”Яни Ка­пу” 23-рі­чний Олег Мель­ни­чук ви­ма­гав пе­ре­кла­да­ча. За­явив, що не ро­зу­міє зви­ну­ва­че­н­ня ро­сій­ською. Йо­го ви­мо­гу за­до­воль­ни­ли. Ви­ни не ви­знав.

Ма­тро­сів пе­ре­ве­зли в жі­но­чий блок Сім­фе­ро­поль­сько­го слід­чо­го ізо­ля­то­ра. Утри­му­ють усіх ра­зом. Офі­це­рів — окре­мо.

— Укра­їн­ців роз­мі­сти­ли по­да­лі від ін­ших аре­штан­тів. У кіль­ка ка­мер, — ка­же жур­на­ліст 34-рі­чний Ан­тон На­ум­люк. — Тоб­то во­ни си­дять не по­о­дин­ці. У со­лі­дар­ність із ни­ми в’язні зі­бра­ли чай, ка­ву, одяг для них.

За­хи­ща­ти мо­ря­ків взя­ли­ся адво­ка­ти з крим­сько­та­тар­сько­го ру­ху. Че­рез них ма­тро­си змо­гли пе­ре­да­ти ли­сти рі­дним.

Ко­ман­дир бро­не­ка­те­ра ”Бер­дянськ” старший лейтенант 31-рі­чний Ро­ман МОКРЯК від­мо­вив­ся від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня слід­чих ро­сій­ської ФСБ і ”зі­зна­ва­ти­ся” на ві­део в при­пи­су­ва­них йо­му зло­чи­нах.

Ро­сі­я­ни об­стрі­ля­ли ка­тер Мо­кря­ка з гар­ма­ти АК-630. Сна­ряд про­бив бро­ню руб­ки, але не ро­зі­рвав­ся. Май­же всі чле­ни ко­ман­ди отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Ко­ман­дир був зму­ше­ний ляг­ти в дрейф і зда­ти­ся.

Ро­ман Мокряк ро­дом із рай­цен­тру Оле­ксан­дрія Кі­ро­во­град­ської обла­сті. По­чи­нав слу­жбу в Се­ва­сто­по­лі на під­во­дно­му чов­ні ”За­по­ріж­жя”. Під час ане­ксії Кри­му пе­ре­їхав до Оде­си.

— 2015 ро­ку Мокряк жив у 15-мі­сно­му ку­бри­ку ра­ке­тно­го ка­те­ра ”При­лу­ки” в Оде­сі. 2016-го прийняв під ко­ман­ду­ва­н­ня ”Бер­дянськ”, — ка­жуть у фон­ді ”По­вер­нись жи­вим”.

Ко­ман­дир ка­те­ра ”Ні­ко­поль” старший лейтенант 24-рі­чний Бо­г­дан Не­би­ли­ця ро­дом зз се­ла Гла­зо­ве Шос­ткин­сько­го ра­йо­ну Сум­ши­ни. Був одним із кур­сан­тів ака­де­мії Вій­сько­во-мор­ських сил ім. адмі­ра­ла Пав­ла На­хі­мо­ва, які від­мо­ви­ли­ся пе­ре­хо­ди­ти на бік Ро­сії 2014 ро­ку. Спі­ва­ли гімн Укра­ї­ни під час під­ня­т­тя ро­сій­сько­го пра­по­ра над на­вчаль­ним за­кла­дом.

На­вча­н­ня Бо­г­дан за­кін­чу­вав в Оде­сі. Ста­жу­вав­ся на фло­ті Ве­ли­кої Бри­та­нії та Поль­щі. Пі­сля отри­ман- ня ди­пло­ма при­зна­чи­ли ко­ман­ди­ром ка­те­ра ”Ні­ко­поль”.

Се­ред за­хо­пле­них ро­сі­я­на­ми мо­ря­ків двоє уро­джен­ців Чер­ка­щи­ни. Ко­ман­дир бу­кси­ра ”Яни Ка­пу” Олег МЕЛЬ­НИ­ЧУК — із рай­цен­тру Смі­ла. Йо­го по­мі­чник 24-рі­чний Вла­ди­слав КОСТИШИН — із мі­ста Хри­сти­нів­ка.

Ма­ти Вла­ди­сла­ва — Лю­дми­ла Ана­то­лі­їв­на — пра­цює мед­се­строю в ди­тя­чо­му сад­ку.

— У нас ро­бі­тни­ча сім’я, — роз­ка­зує. — Ба­тько має ін­ва­лі­дність, але пра­цює во­ді­єм і сто­ро­жем. Вла­дік учив­ся ду­же гар­но. Десь із 9-го кла­су мрі­яв про мо­ре. 2012 ро­ку всту­пив у Се­ва­сто­поль- ське учи­ли­ще. Пі­сля зра­ди ке­рів­ни­цтва й біль­шої ча­сти­ни кур­сан­тів пе­ре­їхав в Оде­су. Дві­чі був у да­ле­ких по­хо­дах в ін­ших кра­ї­нах. Ста­жу­вав­ся на ”Ні­ко­по­лі”. Був штур­ма­ном. Пі­сля за­кін­че­н­ня на­вча­н­ня в лю­то­му 2019-го мав ста­ти ко­ман­ди­ром цьо­го чов­на.

Вла­ди­слав Костишин про по­хід у Ма­рі­у­поль рі­дним не роз­по­від­ав.

— Ко­ли не по­дзво­ниш, від­по­від­ав коротко: ”Ма­мо, у ме­не все до­бре”. Востан­нє го­во­ри­ла з ним у че­твер, 22 ли­сто­па­да, — про­дов­жує Лю­дми­ла Ана­то­лі­їв­на. — Про­го­во­рив­ся, що ско­ро йти­ме у по­хід. Ку­ди — не ска­зав. За­раз знаю, що він у по­ло­ні, але не по­ра­не­ний. Він у нас — ве­ли­кий па­трі­от. У ро­сій­сько­мов­ній Оде­сі роз­мов­ляв тіль­ки укра­їн­ською. З ін­сти­ту­ту, де він на­вчав­ся, ме­ні вже те­ле­фо­ну­ва­ли. Ска­за­ли, що син у по­ло­ні і йо­го ви­тя­га­ти­муть звід­ти.

По­друж­жя та­кож має 18-рі­чну донь­ку Оле­ну.

Укра­їн­сько­го ма­тро­са з бро­ньо­ва­но­го ка­те­ра ”Ні­ко­поль” 21-рі­чно­го Сер­гія Ци­бі­зо­ва та 23 укра­їн­ських мо­ря­ків так зва­ний Ки­їв­ський ра­йон­ний суд оку­по­ва­но­го Сім­фе­ро­по­ля аре­шту­вав на два мі­ся­ці. 27 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

Ді­ра у пра­во­му бор­ті ма­ло­го бро­ньо­ва­но­го ар­ти­ле­рій­сько­го ка­те­ра ”Бер­дянськ” від по­стрі­лу гар­ма­ти АК-630 ро­сій­сько­го ко­ра­бля ”Ізум­руд”

Ко­ман­дир ка­те­ра ”Бер­дянськ” Ро­ман Мокряк п’ять ро­ків від­слу­жив у Кри­му офі­це­ром на під­во­дно­му чов­ні ”За­по­ріж­жя”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.